Przetarg ustny nieograniczony (wygasły...)

WÓJT  GMINY  RADŁÓW  OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

 

1.        

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości        

KW OP1L/00031183/4, Działka numer 706, k.m. 1, obręb Radłów

2.        

Powierzchnia nieruchomości

Łączna powierzchnia 0,0622 ha

3.        

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Radłowie, przy ul. Bocznej, przez którą przebiega linia wodociągowa ϕ90 mm, której przebieg należy zmienić podczas realizacji zabudowy nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z właścicielem sieci.

Przedmiotowa nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz do kanalizacji deszczowej, na warunkach określanych z właścicielami w/w sieci.

4.        

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów działka ta leży na terenach:

 III A  - Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej - do zachowania, z możliwością przekształceń, uzupełnień i wprowadzania usług bytowych i rzemiosła nieuciążliwego.

5.        

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

6.        

Wartość rynkowa nieruchomości określona w operacie szacunkowym .                                                                                                           

25.000,00 złotych + VAT

7.        

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

8.        

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

9.        

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

10.    

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

11.    

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę

sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12.    

Cena wywoławcza / minimalne postąpienie podczas przetargu

25.400,00 złotych +VAT / 300,00 złotych + VAT

13.    

Obciążenie nieruchomości

brak obciążeń

14.    

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

brak zobowiązań

15.    

Termin i miejsce przetargu

 

11.10.2012 roku, godz. 1000, sala nr 1 Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, (034/3599005),

na zasadach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

16.    

Wysokość wadium, formy, termin i miejsce wniesienia

 

2.000,00 złotych, w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Radłów: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Radłów Nr 53890910452004000000130006, lub w kasie Urzędu Gminy, do dnia 08.10.2012r.,

17.    

Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

18.    

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

W przypadku uchylania się od sfinalizowania transakcji tj. podpisania umowy nastąpi przepadek wadium.

 

Radłów, dnia 5.09.2012r.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.09.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.09.2012. Wygasa 11.10.2012. Odsłon 313, Wersja 1
Początek strony