Konkurs (wygasły...)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Radłów
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach

Organ prowadzący przedszkole: Gmina Radłów, adres: ul. Oleska 3, 46-331 Radłów
Nazwa i adres przedszkola, którego dotyczy konkurs: Publiczne Przedszkole w Sternalicach, adres: Sternalice 81, 46-333 Sternalice

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola w Sternalicach;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
"Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach"
w Sekretariacie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-333 Radłów w godzinach od 9:00 do 15:00 w terminie do dnia 09 marca 2018 r.
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Sekretariatu Urzędu Gminy.
4. Ogłoszenie zamieszcza się na:
a) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów,
b) stronie internetowej Urzędu Gminy Radłów www.radlow.pl,
c) stronie BIP Urzędu Gminy Radłów.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Radłów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy
Radłów pod nr tel. 34 359 90 04 wew. 21. Informacji udziela Starszy specjalista do spraw oświaty Urzędu Gminy Radłów pani Dorota Famuła.

Wójt Gminy Radłów
mgr Włodzimierz Kierat

powrót...
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 23.02.2018
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.02.2018. Wygasa 23.03.2018. Odsłon 8268
Początek strony