Sprzedaż nieruchomości (wygasły...)

WÓJT GMINY RADŁÓW

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działka numer 353, karta mapy 31, obręb Kościeliska, stanowiąca grunty orne klasy IV b, łąki trwałe klasy IV, oraz częściowo nieużytki. Dla nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP1L/00029537/9
 2. Powierzchnia nieruchomości - 1,0990 ha.
 3. Opis nieruchomości - Nieruchomość gruntowa niezabudowana użytkowana rolniczo, stanowiąca grunty orne klasy IV b, łąki trwałe klasy IV, oraz częściowo nieużytki, położona w Kościeliskach, karta mapy 31. Granice nieruchomości nie będą geodezyjnie wznawiane, ani okazywane na gruncie. Koszt aktu notarialnego pokrywa nabywca.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów działka ta leży na terenach: Rp- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy
 6. Wartość rynkowa nieruchomości określona w operacie szacunkowym – 22.000,00 złotych (słownie dwadzieścia dwa tysiące złotych)
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - nie dotyczy
 9. Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy
 10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy
 11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. - 20.10.2015r.
 13. Cena wywoławcza - 22.000,00 złotych (słownie dwadzieścia dwa tysiące złotych)
 14. Obciążenie nieruchomości - Aktualnie nieruchomość jest wydzierżawiona na okres do lat trzech
 15. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak zobowiązań
 16. Termin i miejsce przetargu - 30.11.2015 roku, godz. 1000, sala nr 1 Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, (034/3599005), na zasadach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 17. Wysokość wadium, formy, termin i miejsce wniesienia - 2.000,00 złotych, w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Radłów: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Radłów Nr 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006, do dnia 25.11.2015r.
 18. Wysokość minimalnego postąpienie podczas przetargu - 220,00 złotych
 19. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy
 20. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Radłów, dnia 22.10.2015r.Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.11.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.11.2015. Wygasa 04.12.2015. Odsłon 234, Wersja 1