Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro (wygasły...)

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
powyżej 60 000 euro

Gmina Radłów
ul. Oleska 3
46-331 Radłów
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sternalicach
Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.00.00 -8 , 45.23.31.20-6,
Termin wykonania zamówienia :
data zakończenia: 31/08/2007
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 30.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.radlow.pl
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Jacek Wróbel

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sekretariat ( I piętro) do dnia
2007-05-10 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla przedmiotowego zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Ocena dokonywana będzie metoda spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
Na potwierdzenie warunku wykonawca złoży wraz z ofertą aktualny odpis z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uprawniający go do wykonywania robót drogowych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, załączy także zaświadczenie z US, ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie 3 lat wykonywali roboty podobne, odpowiadające rodzajem i wielkością do warunków zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika robót branży budowlanej ( min. jedna osoba).
Ocena dokonywana będzie metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
Na potwierdzenie warunku pierwszego wymagany będzie wykaz robót z ostatnich trzech lat z zakresu odpowiadającego rodzajem i wartością przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc ich wykonania.
Na potwierdzenie warunku drugiego należy udokumentować, że wykonawca posiada kierownika budowy w branży drogowej, załączając jego uprawnienia oraz udokumentować jego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena ( koszt) 100 %

Pełna dokumentacja dotycząca przetargu znajduje się na stronie Internetowej pod adresem http://www.radlow.pl Menu Główne, Aktualności, Przetargi

Radłów dnia 29.03.2007

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 03.04.2007
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.04.2007. Wygasa 10.05.2007. Odsłon 1734, Wersja 4
Początek strony