Przebudowa budynku przedszkola i szatni dla potrzeb zaplecza boisk sportowych LZS w Wichrowie (wygasły...)

Radłów: Przebudowa części budynku przedszkola i szatni dla potrzeb zaplecza boisk sportowych LZS oraz wykonanie remontu boisk sportowych w Wichrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku przedszkola i szatni dla potrzeb zaplecza boisk sportowych LZS oraz wykonanie remontu boisk sportowych w Wichrowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku przedszkola i szatni dla potrzeb zaplecza boisk sportowych LZS oraz wykonanie remontu boisk sportowych w Wichrowie polegająca na: - wykonanie parkingu dla samochodów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pow. 280 m2, - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na pow. 125 m2, - wykonanie ogrodzenia o wysokości 3 m i długości 249 m z czterema furtkami, - z wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,5 m i długości 64,4 m i dwóch bram dwuskrzydłowych o szerokości 3,5m, - wyposażenie boiska w 20 szt. ławek, dwóch bramek do piłki ręcznej, - przełożenie drenażu wraz z wymiana głównego odcinka o łącznej długości 109 m, - wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych na długości 50m, - wykonanie ścian działowych w istniejącej szatni, - przebicie otworu drzwiowego i wykonanie schodów wewnętrznych, - montaż stolarki okienno drzwiowej w projektowanej szatni LZS, - docieplenie ścian i stropów całego budynku, - wymiana oraz wykonanie instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej i CO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót stanowiących część składową SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.30.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.25.20-2, 45.26.26.90-4, 45.26.27.00-8, 45.23.32.22-1, 45.34.20.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 10 000,00zł.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od lutego 2007 r. do lutego 2012 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art 22
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art 22
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art 22
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić jedynie w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez przedstawicieli każdej ze stron w zakresie i na zasadach określonych w § 3 ust. 4 i 5 wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ (§ 3.4. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres dopuszczalny jest w świetle przepisów Prawa Zamówień Publicznych obowiązujących w dacie zlecenia robót dodatkowych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania. 5. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 4 zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po bezusterkowym odbiorze całości robót, łącznie z robotami dodatkowymi. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te będą rozliczone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowywane będą w oparciu o następujące założenia: 1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę; 2) w przypadku braku odpowiednich cen czynników produkcji, zostaną one przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR lub KNNR; 4) w ostatecznym przypadku w razie braku innych podstaw, zostanie dokonana wycena indywidualna Wykonawcy, która wymagać będzie zatwierdzenia przez Inwestora.)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Objętego PROW na lata 2007- 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZNIKACH


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 02.02.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.02.2012. Wygasa 02.03.2012. Odsłon 603, Wersja 1
Początek strony