Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni scieków Sternalice

 

Ogłoszenie nr 540169519-N-2020 z dnia 07-09-2020 r.

Radłów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 577373-N-2020

Data: 24/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radłów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139857000000, ul. ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3599004 - 5, e-mail ug@radlow.pl, faks .

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium W celu zabezpieczenia efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w jednej lub kilku z następujących form: 1) przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Zawadzkie Oddział w Radłowie, nr konta: 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą. 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pokój nr 13 I piętro). Zamawiający zaleca aby Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia złożenia wadium. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi zawierać bezwarunkowy i nieodwołalny obowiązek zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego na pierwsze jego żądanie w przypadkach określonych w PZP i zachować ważność przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachowanie Wykonawcy w sposób opisany w art. 46 ust. 4a PZP spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się pozostałe przepisy PZP dotyczące wadium, tj. przepisy zawarte w poszczególnych ustępach art. 45 i art. 46 PZP.

W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium W celu zabezpieczenia efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w jednej lub kilku z następujących form: 1) przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Zawadzkie Oddział w Radłowie, nr konta: 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą. 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5.Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pokój nr 13 I piętro), z zastrzeżeniem treści ust. 14. Zamawiający zaleca aby Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia złożenia wadium. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi zawierać bezwarunkowy i nieodwołalny obowiązek zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego na pierwsze jego żądanie w przypadkach określonych w PZP i zachować ważność przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachowanie Wykonawcy w sposób opisany w art. 46 ust. 4a PZP spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się pozostałe przepisy PZP dotyczące wadium, tj. przepisy zawarte w poszczególnych ustępach art. 45 i art. 46 PZP.14.„14. W sytuacji składania wadium w formie elektronicznej należy przesłać oryginał wadium, jako odrębny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Gwaranta, tj wystawcę gwarancji/poręczenia, na adres: skarbnik@radlow.pl z adnotacją: Wadium: „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice” zgodnie z procedurą zaprojektuj i zbuduj, Znak sprawy: IZPŚ.271.9.2020” przed upływem terminu składania ofert. Kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.).Uwaga Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia !!! -

 

 Zgodnie z art.38 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

(Dz. U. z 2019r.poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ dla zadania pn.” Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice

 

Oznaczonego nr IZPŚ.271.9.2020 w zakresie:

 

 I. W rozdziale VIII SIWZ ust. 5 jest:

 

 „5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pokój nr 13 I piętro). Zamawiający zaleca aby Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia złożenia wadium.

Zmienia się na:

 

 „5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pokój nr 13 I piętro), z zastrzeżeniem treści ust. 14. Zamawiający zaleca aby Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia złożenia wadium.”

II. W rozdziale VIII SIWZ po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

 

„14. W sytuacji składania wadium w formie elektronicznej należy przesłać oryginał wadium, jako odrębny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Gwaranta, tj wystawcę gwarancji/poręczenia, na adres: skarbnik@radlow.pl z adnotacją: Wadium: „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice” zgodnie z procedurą zaprojektuj i zbuduj, Znak sprawy: IZPŚ.271.9.2020” przed upływem terminu składania ofert. Kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.).”.

III. W załączniku nr 9 do SIWZ ( wzór umowy ) zostały wprowadzone zmiany:

 

 1. Zmieniono zapis § 1 ust. 6 nadając brzmienie:

 

„6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowanym przez niego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych o daty przedłożenia do zatwierdzenia, harmonogramem rzeczowo -terminowo- finansowym.”

 

 2. W § 1 po ust. 6 dodano ust.7 w brzmieniu:

 

„7. W razie powstania okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływających na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, Strony zobowiązują się wykonać obowiązki określone w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jak również prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu zmiany warunków umowy mające na celu uwzględnienie wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie umowy.”

 

 3. Zmieniono zapisy § 14 ust 1 pkt 2 nadając następujące brzmienie:

 

„2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości

 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;”;

 

4. Zmieniono zapisy § 14 ust 1 pkt 10 nadając następujące brzmienie:

 

„10) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”

 

 Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną treścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.


Pytania i odpowiedzi - stanowią załącznik do ogłoszenia

Radłów, dnia 07.09.2020 r.

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice”

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice ”opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577373-N-2020 z dnia 24.08.2020r.

 

W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 02.09.2020 r. Zamawiający – Gmina Radłów w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) wyjaśnia, iż:

 

 Pytanie 1:

 

 W związku z informacją, zgodnie z postanowieniem Rozdział II punkt 4 SIWZ, zamówienie wskazane powyżej jest dofinansowane z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w konsekwencji czego Wykonawca zawraca się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

 

 Odpowiedź:

 

 Uwzględniając prośbę wykonawcy zamawiający przekazuje treść umowy zawartej z instytucją zarządzającą wraz z załącznikami.

 

 Pytanie 2:

 

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie do postanowienia wskazanego w §18 ust. 2 pkt 1) wzoru Umowy – załącznika nr 9 do SIWZ kolejnego podpunktu o następującej treści:

 

„2.Strony umowy przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie:

 

1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

 

• zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót dodatkowych, warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Wskazać należy, bowiem, iż zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2014 r., I CSK 568/13 konstrukcja wynagrodzenia ryczałtowego nie wyklucza żądania przez przyjmującego zamówienie wynagrodzenia za prace nieobjęte umową. (…) W związku z charakteryzującą wynagrodzenie ryczałtowe zasadą niezmienności zarówno w doktrynie, jak i judykaturze zwraca się uwagę, że wynagrodzenie to stanowi ekwiwalent za wykonanie oznaczonego dzieła. Uzgodniona kwota odnosi się do ustalonego przez strony zakresu świadczenia przyjmującego zamówienie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2010 r., I CSK 544/09, nie publ.).

 

W świetle powyższego Wykonawca wnosi o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji w/w postanowienia umownego poprzez dopuszczenie w ramach zmian umowy zastrzeżonych na wypadek zmiany zakresu Umowy, również stosownej zmiany wynagrodzenia umownego.

 

 Odpowiedź :

 

 Zamawiający odmawia zmiany załącznika nr 9 do SIWZ w zakresie dotyczącym dopisania dodatkowego podpunktu w § 18 ust. 2 pkt 1, gdyż w § 18 ust. 3 tego załącznika wyraźnie wskazano, że w zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie mogą być wprowadzane zmiany zgodne z przepisami PZP. Należy w tym miejscu zauważyć, że w art. 144 ust. 1 pkt 1 wskazano, że dopuszczalne są zmiany umowy, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Odrębne podstawy zmian umowy wynikają z przepisów art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP. W szczególności z art. 144 ust. 1 pkt 2 wynika, że dopuszczalne jest wprowadzenie zmian dotyczących realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

 

Zamawiający ma świadomość, że wystąpienie takich zamówień dodatkowych łączy się z koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia pomimo ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy bowiem wyłącznie przedmiotu zamówienia podstawowego.

 

Ponadto należy zauważyć, że w rozdz. XVI ust. 2 zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych w art. 144 PZP.

 

 Pytanie 3:

 

 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie do zapisów umownych terminu w jakim Zamawiający będzie zobowiązany do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego dla zadania inwestycyjnego zgodnie z §1 ust. 6 Załącznika nr 9 do SIWZ.

 

Zatwierdzenie, bowiem w/w dokumentu jest kluczowym elementem dla należytego planowania inwestycji, wobec terminów zakreślonych przez Zamawiającego, a także wymogów Zamawiającego, co do stosowania narzędzi planowania.

 

 Odpowiedź :

 

 Zamawiający postanawia uwzględnić prośbę wykonawcy i wprowadzić w treści załącznika Nr 9 do SIWZ zmianę polegającą na nadaniu § 1 ust. 6 wzoru umowy następującego brzmienia:

 

 „6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowanym przez niego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych o daty przedłożenia do zatwierdzenia, harmonogramem rzeczowo -terminowo- finansowym.”

 

 Pytanie 4:

 

 Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z przepisem art. 15va ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wadium, z uwzględnieniem ust. 2., zgodnie z którym Zamawiający może [nie zaś winien] żądać od wykonawców wniesienia wadium, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przepisu art. 45 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się.

 

Zgodnie z powyższą regulacją przewiduje się fakultatywność żądania wadium niezależnie od wartości zamówienia.

 

W światle powyższego Wykonawca wnioskuje o uchylenie zapisów SIWZ dotyczących zabezpieczenia oferty wadium bądź zmniejszenie wadium do połowy wymaganej przez Zamawiającego kwoty, co odpowiada intencjom ustawodawcy wyrażonym w tarczy 4.0.

 

 Odpowiedź :

 

 Zamawiający nie wyraża zgody na uchylenie zapisów SIWZ dotyczących wadium, jak również odmawia obniżenia wadium o połowę.

 

 Pytanie 5:

 

 Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie wniesienia wadium przez Wykonawcę, przed upływem terminu składania ofert, w formie gwarancji wadialnej w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłanie jej e-mailem na adres Zamawiającego przetargi@radlow.pl? W obecnej sytuacji panującej w kraju Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tegoż dokumentu w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami, gdyż osoby upoważnione do podpisywania ich pracują nadal zdalnie. W konsekwencji powyższego Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie modyfikacji w Rozdziale VIII SIWZ, np. w poniżej wskazany sposób poprzez dodanie ustępu 14. W Rozdziale VIII SIWZ:

 

 „14. W sytuacji składania wadium w formie elektronicznej należy przesłać oryginał wadium, jako odrębny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawioną Gwaranta, tj.: przetargi@radlow.pl wystawcę gwarancji /poręczenia, na adres: z adnotacją: Wadium: „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice” zgodnie z procedurą zaprojektuj i zbuduj, Znak sprawy: IZPŚ.271.9.2020” przed upływem terminu składania ofert. Kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.)”.

 

 Odpowiedź :

 

Zamawiający postanawia uwzględnić prośbę Wykonawcy i dopuścić możliwość składania dokumentu wadialnego drogą elektroniczną na adres: skarbnik@radlow.pl

 

W związku z powyższym w Rozdz. VIII SIWZ:

 

 1) zmienia się ust. 5 i nadaje mu się następującą treść:

 

 „5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pokój nr 13 I piętro), z zastrzeżeniem treści ust. 14. Zamawiający zaleca aby Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia złożenia wadium.”;

 

 2) a także po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

 

 „14. W sytuacji składania wadium w formie elektronicznej należy przesłać oryginał wadium, jako odrębny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Gwaranta, tj wystawcę gwarancji/poręczenia, na adres: skarbnik@radlow.pl z adnotacją: Wadium: „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice” zgodnie z procedurą zaprojektuj i zbuduj, Znak sprawy: IZPŚ.271.9.2020” przed upływem terminu składania ofert. Kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.).”.

 

 Pytanie 6 :

 

 Zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 [Wysokość zabezpieczenia] Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poźń. zm.)

 

„3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.”

 

W konsekwencji powyższego Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez potrącenie zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 Ustawy PZP?

 

 Odpowiedź :

 

 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i w związku z tym odmawia wprowadzenia w SIWZ zmian dopuszczających taką możliwość.

 

 Pytanie 7:

 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie z art. 151a Ustawy PZP, z uwagi na fakt, iż realizacji przedmiotowego zamówienia przewidziana jest do dnia 31 maja 2022r.

 

W konsekwencji powyższego Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do postanowień SIWZ oraz załącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy możliwości udzielenia Wykonawcy realizującemu zadanie zaliczki.

 

 Odpowiedź :

 

 Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet kosztów realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności częściowych za wykonane i odebrane roboty budowlane.

 

 Pytanie 8:

 

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie do postanowienia wskazanego w §18 wzoru Umowy – załącznika nr 9 do SIWZ zapisu o następującej treści:

 

„1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zlecenie, dzieło), które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wojewoda może skierować takie polecenie do organów administracji rządowej działających w województwie i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; Prezes Rady Ministrów natomiast do innych niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców; polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu);

 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

 

2. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

 

3. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem C0VID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust 1 pkt.3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

 

5. Zamawiający dopuszcza zwiększenie kwoty, o której mowa w § 6 ust.1 Umowy.”

 

 Odpowiedź :

 

 Treść zapytania Wykonawcy odpowiada generalnie powszechnie obowiązującym przepisom art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Nie ma konieczności, aby w SIWZ przepisy te musiały być cytowane. Biorąc jednak pod uwagę wniosek Wykonawcy, w celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający postanawia zmienić § 1 załącznika nr 9 do SIWZ, poprzez dodanie po ust. 6 nowego ust. 7 w brzmieniu:

 

 „7. W razie powstaniaokoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływających na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, Strony zobowiązują się wykonać obowiązki określone w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jak również prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu zmiany warunków umowy mające na celu uwzględnienie wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie umowy.”

 

 Pytanie 9:

 

 Mając na uwadze zapis §14 Załącznika nr 9 do SIWZ– Kary Umowne - Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację postanowień § 14 wzoru umowy poprzez zamianę kar umownych za opóźnienie w §14 ust. 1 ppkt 2) i 10) wzoru umowy (…) na kary umowne za zwłokę - w/w zastrzeżenie, tj. „zwłoka” nie zaś „opóźnienie” ma istotne znaczenie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, bowiem według kodeksu cywilnego odróżnić należy opóźnienie zwykłe i opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłokę dłużnika. Dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym wyraźnie w treści zobowiązania lub wynikającym z jego właściwości albo, gdy termin nie był oznaczony, jeżeli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu go do wykonana (zob. art. 455 kodeksu cywilnego).

 

Wskazane powyżej postanowienie umowne (pkt a) powyżej) stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, bowiem zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia17 lipca 2017 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt KIO 1339/17 Izba wskazała, iż „zastrzeżenie kary umownej za opóźnienie, które obejmuje wszelkie opóźnienia, zarówno zawinione, jak i niezawinione, jest nieproporcjonalnym obciążeniem i sprzecznym z art. 473 KC, gdyż wykonawca powinien odpowiadać jedynie za zawinione opóźnienie, czyli za zwłokę.” Ponadto, jak wskazano w wyroku KIO z dnia 25 kwietnia 2013 r. (KIO 827/13; KIO 832/13), zgodnie z art. 471 KC odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dotyczy okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Wprawdzie, zgodnie z art. 473 § 1 KC dłużnik może przyjąć na siebie odpowiedzialność rozszerzoną na okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, jednak zamawiający powinien wówczas przewidzieć we wzorze umowy okoliczności, za które, dłużnik odpowiada, pomimo tego, że nie ponosi za nie odpowiedzialności, czego zamawiający w swoim wzorze umowy nie uczynił, jak ma to miejsce również w zaskarżonym wzorze umowy. W przywołanym orzeczeniu wskazano równie, że przy braku odmiennego od postanowień KC uregulowania pojęć niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na gruncie umowy o zamówienie publiczne, zastrzeżenie kary umownej za opóźnienie wykracza poza zakres art. 483 KC. Z tego względu KIO uznała, że wykonawcy powinni ponosić odpowiedzialność w postaci ryzyka zapłaty kar umownych wyłącznie za okoliczności od nich zależne. W ocenie Izby działanie zamawiającego narusza w tym zakresie art. 7 ust. 1 PZP, gdyż prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji poprzez niejednoznaczny zakres odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawców, co w konsekwencji może prowadzić do braku wyceny wszystkich istotnych elementów oferty, w tym ryzyk związanych z realizacją kontraktu.

 

Ponadto, w wyroku z 21 maja 2014 r. (KIO 923/14) KIO nakazała modyfikację postanowień umownych o karach umownych w kontekście określenia ich w zakresie zwłoki.

 

 Odpowiedź :

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy w powyższym zakresie. W związku z tym w załączniku nr 9 do SIWZ – wzór umowy zmienia się § 14 ust. 1 poprzez:

 

 1)      nadanie pkt 2 następującego brzmienia:

 

 „2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;”;

 

2)      nadanie pkt 10 następującego brzmienia:

 

 „10) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”

 

 Pytanie 10:

 

 W związku z brakiem informacji w PFU dotyczącej ilości usunięcia osadów, prosimy o podanie ile m3 osadu należy uwzględnić/przyjąć do wyceny?

 

 Odpowiedź :

 

 Zgodnie z pkt. 1.4.6 do wywozu ze stawu stabilizacyjnego należy przyjąć 21*21*0,4=176,4 m3 osadów dennych. Zgodnie z pkt. 1.4.5 z poletka osadowego należy przyjąć 13,2 m3.

 

 Pytanie 11:

 

 Po czyjej stronie jest koszt eksploatacji i zrzutu ścieków ?

 

 Odpowiedź :

 

 Zgodnie z zapisem pkt. 3i.1 część III Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy oczyszczalni, leżą po stronie Wykonawcy robót.

 

 Pytanie 12:

 

 Prosimy o podanie kosztu przyjęcia odpadów na wysypisko ?

 

 Odpowiedź :

 

 Zamawiający nie posiada aktualnych danych dotyczących kosztu przyjęcia opadów na składowisku odpadów. Wycena kosztu przyjęcia odpadów na składowisko leży po stronie Wykonawcy.

 

 Pytanie 13:

 

 Co z dostosowaniem obiektu do wymogów WT2021. Jak Zamawiający przewiduje ograniczyć emisje uciążliwości ( głównie odorowych z poletka osadowego ) do granic nieruchomości?

 

 Odpowiedź :

 

 Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność dostosowania obiektu do wymogów WT2021 to powinien to uwzględnić w swojej ofercie.

 

 Jeśli wynika taka potrzeba to Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia rozwiązań ograniczających emisją odorową z poletka osadowego. Rozwiązania takie powinny zostać uwzględnione w ofercie.

 

Zgodnie z zapisem pkt. 2 PFU.

 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjściowych

 

i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

 

 Pytanie 14 :

 

 W PFU opisane jest wykonanie dróg i placów, prosimy o załączenie przekrojów dróg i placów bądź podanie grubości i określenie poszczególnych warstw nawierzchni placów i dróg celem dokonania właściwej wyceny.

 

 Odpowiedź :

 

 Zgodnie z zapisem pkt. 1.4.8 PFU należy wykonać nawierzchnię asfaltową gr. 5 cm

 

 Pytanie 15:

 

 Przedmiotowe zamówienie dotyczy głównie remontów robót budowlanych i urządzeń, a co za tym idzie decyzja o warunkach wodno-prawnych jest ważna do połowy 2021 roku, termin zakończenia inwestycji jest na dzień 31 maja 2022 r .

 

Czy Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę ( nie aktualne dokumenty administracyjne w trakcie realizacji- nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy)?

 

 Odpowiedź :

 

 Zgodnie z zapisem pkt. 1.1 zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie pozwolenia na budowę ze strony Wykonawcy robót oraz innych projektów które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.Informacja:

Z dniem 28.08.2020r został zmieniony załącznik nr 9 do SIWZ  - wzór umowy


Ogłoszenie nr 577373-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.

 

Gmina Radłów: Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 

Nazwa projektu lub programu

Operacja typu " Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objetego Programem Rozwokju Obszarów Wiejskich na lata 201 -2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, krajowy numer identyfikacyjny 15139857000000, ul. ul. Oleska 3 , 46-331 Radłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3599004 - 5, e-mail ug@radlow.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.bip.radlow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.radlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.radlow.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.bip.radlow.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice

Numer referencyjny: IZPŚ.271.9.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice. Zakres rzeczowy zamówienia został podzielony na dwa etapy obejmujące wykonanie: Etap I – obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, a w szczególności w zakresie dotyczącym uzgodnień, opinii, odstępstw od warunków technicznych i przepisów branżowych (m.in. w zakresie właściwości sanepidu i straży pożarnej), uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli przepisy prawa wymagają takiego pozwolenia albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych gdy z przepisów prawa wynika taki obowiązek, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz prace przygotowawcze związane z zasileniem w media, organizacją zaplecza budowy, zabezpieczeniem placu budowy i rozbiórką istniejącego ogrodzenia; Etap II – obejmuje wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych, technologicznych, związanych z zagospodarowaniem terenu, elektrycznych i AKPiA, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, rozruch technologiczny i szkolenie załogi, tj. wykonanie: - wszelkich koniecznych robót budowlanych związanych z naprawami konstrukcji betonowych komory kraty koszowej, piaskownika i pompowni ścieków, pracami budowlanymi w budynku technologicznym, w tym wymianą stolarki i wykonaniem terakoty, naprawami i malowaniem elewacji, remontem poletka osadowego, wykonaniem zadaszenia, wymianą wierzchni skolmatowanej, czyszczeniem stawu stabilizacyjnego, - robót technologicznych obejmujących w szczególności: demontaż straej i zabudowanie nowej kraty koszowej, demontaż istniejących pomp i orurowania i zabudowę nowego orurowania i wymianą szafki zasilającej i sterowniczej, demontaż istniejącej dmuchawy z armaturą, zabudowę nowych dmuchaw, zabudowę nowych rurociągów technologicznych wraz z armaturą i przejściami przez ścianę komory reaktora, zabudową układu pomiarowego ścieków odprowadzanych na staw stabilizacyjny, demontaż istniejącego orurowania z armaturą, rusztu napowietrzającego, kierownicy stalowej walcowej, zabudowę nowych rurociągów technologicznych wraz z armaturą, dekantera oraz rusztu napowietrzającego drobnopęcherzykowego, demontaż istniejącego mieszadła i zabudowę nowego zatapialnego na prowadnicy z żurawiem, - robót związanych z zagospodarowaniem terenu obejmujących w szczególności budowę ogrodzenia z bramą wjazdową oraz przebudowę wjazdu na teren oczyszczalni, wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżami drogowymi, - robót elektrycznych i AKPiA obejmujących w szczególności: wymianę układu zasilania energetycznego i sterowania kraty koszowej i pompowni ścieków, wymianę układu zasilania energetycznego i sterowania w budynku technologicznym, montaż systemu armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) i monitoringu, wymianę okablowania i zabudowę sygnalizatorów i sond pomiarowych, - dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego i szkolenia załogi przy uwzględnieniu założeń programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Mogące występować w SIWZ lub załącznikach do SIWZ wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy bezwzględnie przyjąć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku gdy Zamawiający w SIWZ lub załącznikach do SIWZ odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazane jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ powyższe odniesienie, należy przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45252000-8

45252127-4

45252200-0

71320000-7

45000000-7

45252100-9

45100000-8

45300000-0

45110000-1

45400000-1

45330000-9

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach        Okres w dniach Data rozpoczęcia             Data zakończenia

                                               2022-05-31

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł .

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na budowie lub remoncie (modernizacji) oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą wymagane prawem uprawnienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. nr 10), o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 300 000,00 zł, wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innych dokumentów, wykaz osób (załącznik nr 7), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

W celu zabezpieczenia efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w jednej lub kilku z następujących form: 1) przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Zawadzkie Oddział w Radłowie, nr konta: 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą. 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pokój nr 13 I piętro). Zamawiający zaleca aby Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia złożenia wadium. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi zawierać bezwarunkowy i nieodwołalny obowiązek zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego na pierwsze jego żądanie w przypadkach określonych w PZP i zachować ważność przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachowanie Wykonawcy w sposób opisany w art. 46 ust. 4a PZP spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się pozostałe przepisy PZP dotyczące wadium, tj. przepisy zawarte w poszczególnych ustępach art. 45 i art. 46 PZP.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Tak

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Łączna cena ofertowa brutto     60,00

Gwarancja jakosci           40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 2 . Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych w przepisach art. 144 PZP, 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, 4. Strony umowy przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; przy czym zakres zmiany ograniczony jest do zmiany kwoty podatku VAT; 2) terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami; c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; d) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; e) niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie robót budowlanych; f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę; 3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; c) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-09-10, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Pl

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 24.08.2020
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 07.09.2020. Wygasa 30.09.2020. Odsłon 257, Wersja 5
Początek strony