Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biskupicach (wygasły...)

Radłów: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody o pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie agregatu prądotwórczego w miejscowości Biskupice dz. nr 1403/386
Numer ogłoszenia: 125156 - 2008; data zamieszczenia: 10.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody o pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie agregatu prądotwórczego w miejscowości Biskupice dz. nr 1403/386.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody o pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie agregatu prądotwórczego w miejscowości Biskupice dz. nr 1403/386 Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody o pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie agregatu prądotwórczego w miejscowości Biskupice polegająca na - niwelacji terenu i zebraniu gruntu rodzimego, - wykonaniu wykopów pod ławy fundamentowe, - zbrojeniu i betonowaniu ław fundamentowych, - wykonaniu izolacji poziomych ścian, - wymurowaniu ścian, - wykonaniu wieńców żelbetowych - wykonaniu i montażu stalowej konstrukcji dachu, - pokryciu dachu płytą warstwową, - wykonaniu instalacji elektrycznej - wewnętrznej, - wykonaniu tynków cementowo -wapiennych, - montażu stolarki okiennej, drzwiowej i bram wjazdowych, - wykonaniu posadzek cementowych wraz z podkładami izolacją poziomą, - malowaniu pomieszczeń, - wykonaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wykonaniu instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji technicznej, przedmiarach robót i dokumentacji projektowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 24.10.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
· Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu : 2.000,00 zł (dwa tysiace złotych) Wadium wnosi się porzed terminem składania ofert..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2) Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 10.06.2003r. do 09.06.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca udzieli na wykonane roboty i zastosowane materiały 36 miesięcznej gwarancji.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności ( wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 2) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3) Wykaz robót budowlanych potwierdzający że w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 10.06.2003r. do 09.06.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 4) Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i kserokopią zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - Kierownik budowy 5) Dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 - 331 Radłów.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2008 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat ( I piętro ).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZIKACH PONIŻEJ /format WORD, ACROBAT READER/

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.06.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.06.2008. Wygasa 15.07.2008. Odsłon 536, Wersja 1
Początek strony