Wybór oferty - wypoczynek letni 2016 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2016
Wójta Gminy Radłów
z dnia 1 lipca 2016 roku

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację
zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Otwartego Konkursu Ofert z dnia 06.06.2016 r. na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, zarządzam co
następuje:
§ 1. Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w składzie:
1. Grażyna Pilśniak – przewodnicząca
2. Sylwia Kus– sekretarz
3. Jolanta Leszcz- członek
4. Kornelia Karkos- przedstawiciel organizacji pozarządowej
z dnia 29.06.2016 roku, która oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty na dotacje z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych określonych w w/w ustawie dokonuję wyboru oferty konkursowej i udzielam dotacji Stowarzyszeniu „…najlepiej pomóż…” z siedzibą w Radłowie w wysokości 28 000,00 zł na realizację zadania pn.. „Kolonia Edukacyjno- Motywacyjna”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 01.07.2016
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.07.2016. Wygasa 22.07.2016. Odsłon 5590
Wersja : 1 2 
Początek strony