Budowa szkolnych placów zabaw (wygasły...)

Radłów: Budowa szkolnych placów zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Pomnik 1000 - lecia w Kościeliskach i Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach w ramach programu Radosna Szkoła.
Numer ogłoszenia: 304418 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnych placów zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Pomnik 1000 - lecia w Kościeliskach i Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach w ramach programu Radosna Szkoła..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej Pomnik 1000 - lecia w Kościeliskach i Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach polegająca na wykonaniu w każdej z wymienionych placówek oświatowych wszystkich robót związanych z budową placów zabaw zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi a w szczególności: - wykorytownie terenu w miejscu projektowanych nawierzchni na głębokość 25 cm, - założenie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej, - wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny układanej ręcznie, - podbudowa dolna z kruszywa łamanego grubości 15 cm, - podbudowa górna z kruszywa łamanego grubości 8 cm, - nawierzchnia amortyzująca z płyt prefabrykowanych gumowo poliuretanowych typu puzzle ( zgodnie z normą PN-EN 1177 ) w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011- Tieforange, zgodnie z PN-EN 1176 i 1177 - nawierzchnia amortyzująca z płyt prefabrykowanych gumowo poliuretanowych typu puzzle ( zgodnie z normą PN-EN 1177 ) w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodnie z PN-EN 1176 i 1177, - rozplantowanie urobku ziemi żyznej wraz z posianiem trawy. - dostawa i montaż urządzeń zabawowych -zgodnie z kartami technicznymi, - dostawa ławek i koszy na śmieci - zgodnie z kartami technicznymi. - zainstalowanie tablic informacyjnych zawierających regulaminy wg. Wytycznych programu Radosna Szkoła Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót stanowiących część składową SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.23.32.50-6, 77.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiająca żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od sierpnia 2007 r. do sierpnia 2012 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie z art.22

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie z art.22

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie z art.22

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy jedynie w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez przedstawicieli każdej ze stron w zakresie i na zasadach określonych w § 13 wzoru umowy tj.. Postanowienia szczegółowe 1. Zamawiająca przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 1) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 2) konieczności zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 3) konieczności wykonania prac wynikających z zleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, 4) zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy, 5) likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 6) zmiany kierownika robót Wykonawcy, 7) konieczności przedłużenia terminu umowy z powodu: a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), b) z przyczyn zależnych od Zamawiającej, 8) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 3 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 17.08.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 17.08.2012. Wygasa 17.09.2012. Odsłon 852, Wersja 1
Początek strony