Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

Radłów, 16.07.2020 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADŁÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów

 

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów, sporządzonego w zakresie określonym w uchwale NR 37/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów – w dniach od 1 września 2020 r. do 22 września 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 46 – 331 Radłów, ul. Oleska 3, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany Studium będzie w wyżej podanym terminie udostępniony na stronie internetowej gminy Radłów.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 14.00, w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, w sali narad nr 1.

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Radłów w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2020 r.  

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww projektu zmiany Studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radłów.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Radłów

powrót...
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 20.07.2020
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.09.2020. Wygasa 13.10.2020. Odsłon 437
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony