Wynki otwartego konkursu ofert - zdrowie (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2012

Wójta Gminy Radłów
z dnia 16 stycznia 2012 roku


w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania
publicznego z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Otwartego Konkursu Ofert z dnia 15.12.2011 r. na realizację zadania publicznego w 2012 roku z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, zarządzam co następuje:


     § 1. Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w składzie:

1. Grażyna Pilśniak - przewodnicząca

2. Sylwia Kus- sekretarz

3. Leszcz Jolanta - członek

4. Kornelia Karkos - członek

5. Zbigniew Nowak- Kierownik GOPS

z dnia 9 stycznia 2012 roku, która oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty na dotacje z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych określonych w w/w ustawie dokonuję wyboru oferty konkursowej i udzielam dotacji Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5A Opole- Stacja Opieki Gorzów Śląski w wysokości 42 000,00 zł na realizację zadania pn.. „Wykonywanie pielęgnacji  ludzi chorych,  starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy osób drugich".

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.01.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2012. Wygasa 16.02.2012. Odsłon 729
Początek strony