Ewidencja Ludności

EWIDENCJA LUDNOŚCI 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. sygn.akt. K 20/01 orzekającym niezgodność art.9 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 87, poz. 960 Nr 110, poz.1189) z art. 52 ust.1 i art.83 w związku z art. 2 Konstytucji RP:

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad dwa miesiące , najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, druk E-1 lub E-3 (zgłoszenie zameldowania) pobyt potwierdzony przez osobę (osoby) posiadająca tytuł prawny do lokalu i do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( jednolity tekst: Dz. U. Nr 139, poz.993
z 2006 r.) oraz Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. Nr 78, poz.716)

Sprawy meldunkowe nie wymagają żadnych opłat skarbowych.

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca na stałe na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnie przybycia pod tym samym adresem. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, a w uzasadnionych przypadkach , inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. W biurze meldunkowym można uzyskać informacje o numerze ewidencyjnym. Osobom niepełnoletnim, nie posiadającym dokumentu tożsamości numer ewidencyjny (PESEL) wpisuje się na odpis skrócony aktu urodzenia.

Wypełniając "Wniosek o udostępnienie danych za zbioru danych osobowych" można uzyskać w biurze meldunkowym informację adresową. Aby uzyskać informację adresową wnioskodawca musi wskazać podstawę prawną upoważniającą do pozyskania informacji o adresie osoby, albo wiarygodnie uzasadnić potrzebę posiadania informacji. Opłata skarbowa za udzielenie informacji adresowej wynosi 4% od najniższego wynagrodzenia publikowanego przez GUS (kwartalnie)

W Referacie Spraw Obywatelskich można otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.

WNIOSEK o wydanie poświadczenia zameldowania - do pobrania

Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie pobierana jest w wysokości 17 zł.

Ponadto Referat Spraw prowadzi stały rejestr wyborców, wykonuje spisy wyborców i każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania w wyborach lub referendach może sprawdzić, czy w tym rejestrze jest ujęty. Osoby, które są zameldowane na terenie działania Urzędu na pobyt czasowy lub osoby, które aktualnie nie posiadają pobytu stałego, a stale zamieszkują bez zameldowania na terenie naszej gminy mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do rejestru wyborców. Osoby takie, jeżeli złożą stosowny wniosek do dopisanie do rejestru wyborców przy każdych wyborach będą ujęci w spisie wyborców i dopuszczeniu do głosowania przez działające w tym okresie obwodowe komisje wyborcze.

 

Wniosek o wpisanie wyborcy do Rejestru Wyborców

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (ewidencja ludności)

 

Klauzula informacyjna dotycząca wyborców, kandydatów i członków komisji

 

Sczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze wyborców

 

Wójt Gminy Radłów informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy. Proces wnioskowania o dane z rejestru PESEL uległ decentralizacji.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności – „Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3”).

Wzór wniosku o udostępnienie danych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1212), do pobrania poniżej:.

Wniosek o udostępnienie danych z rozporządzeniem.pdf

Informacja wytworzona przez Daniela Włoka dnia 26.09.2019
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2020. Odsłon 660, Wersja 15drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony