Wyniki otwartego konkursu ofert-wypoczynek letni (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2012

Wójta Gminy Radłów
z dnia 13 lipca 2012 roku


w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania
publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Gminy Radłów  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Otwartego Konkursu Ofert z dnia 21.06.2012 r. na realizację zadania publicznego w 2012 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, zarządzam co następuje:


§ 1. Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w składzie:

1. Jolanta Leszcz - przewodnicząca

2. Sylwia Kus- sekretarz

3. Jacek Wróbel- przedstawiciel organizacji pozarządowej

z dnia 13.07.2012 roku, która oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty na dotacje z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych określonych w w/w ustawie dokonuję wyboru oferty konkursowej i udzielam dotacji Stowarzyszeniu „...najlepiej pomóż..." z siedzibą w Radłowie w wysokości 22 000,00 zł na realizację zadania pn.. „Kolonia Edukacyjno- Motywacyjna".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 13.07.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.07.2012. Wygasa 13.08.2012. Odsłon 729
Początek strony