Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów (wygasły...)

Radłów: Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Radłów, realizowany w ramach obszaru B pilotażowego programu Uczeń Na Wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
Numer ogłoszenia: 249947 - 2008; data zamieszczenia: 03.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Radłów, realizowany w ramach obszaru B pilotażowego programu Uczeń Na Ws - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9 - osobowego (mikrobus), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby do przewozu na wózku inwalidzkim. Parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany samochód: - rok produkcji 2008, - silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim i turbodoładowaniem o mocy nie mniejszej niż 80 KM, - rodzaj paliwa: olej napędowy, - wymiary zewnętrzne : - długość całkowita nie mniej niż 4750 mm, - szerokość całkowita - bez lusterek nie mniej niż 1900 mm - centralny zamek, - klimatyzacja manualna + klimatyzacja do wersji osobowych, - wspomaganie kierownicy, - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, - zagłówki z regulacja wysokości - nadwozie typu kombi przeszklone, - drzwi w kabinie kierowcy 2 szt., - drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, uchwyt w drzwiach przesuwnych, - drzwi tylne: klapa przeszklona lub drzwi skrzydełkowe przeszklone z szybą ogrzewaną i wycieraczką, - ilość miejsc: 9 osób (w wersji standard) w tym jedno miejsce przystosowane do mocowania wózka inwalidzkiego, - system ABS, - system ASR zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania, - system ESP elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, - system wprowadzania wózka inwalidzkiego do pojazdu w postaci najazdów z bieżnią antypoślizgową, - system mocowania wózka inwalidzkiego za pomocą specjalnych pasów oraz pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku, - immobiliser, - światło przeciwmgielne z tyłu, - regulacja wysokości fotela kierowcy, - co najmniej dwie poduszki powietrzne kierowca i pasażer na przednim siedzeniu, - dogrzewacz zwiększający wydajność grzewczą w przedziale pasażerskim typu WEBASTO tzn. z funkcją grzania bez konieczności uruchamiania silnika samochodu, - oświetlenie kabiny oraz przedziału pasażerskiego, - komplet dodatkowych kół (felgi z oponami zimowymi), - podnośnik samochodowy, koło zapasowe, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, - samochód oznakowany symbolem NIPEŁNOSPRAWNY. - homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2) Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 02.10.2003r. do 02.10.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - że w tym okresie wykonał minimum 2 dostawy lub usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia (zakup fabrycznie nowego samochodu 9 - osobowego (mikrobus), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby do przewozu na wózku inwalidzkim) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. 3) Sytuacja finansowo - ekonomiczna: Wykonawca musi posiadać Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 2) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3) Wykaz dostaw i usług z okresu ostatnich pięciu lat tj. od 02.10.2003r. do 02.10.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - że w tym okresie wykonał minimum 2 dostawy lub usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia (zakup fabrycznie nowego samochodu 9 - osobowego (mikrobus), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby do przewozu na wózku inwalidzkim) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie 4) Polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiajacego 46 - 331 Radłów, ul. Oleska 3, pokój nr 5.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radłów, Radłów, ul. Oleska 3, I piętro - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z PFRON.


SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZIKACH PONIŻEJ /format ACROBAT READER i WORD/powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 03.10.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.10.2008. Wygasa 04.11.2008. Odsłon 618, Wersja 1
Początek strony