Konsultacje społeczne (wygasły...)

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Radłów
z dnia 9 listopada 2012 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
 
Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr 0050.107.2012 Wójta Gminy Radłów z dnia 8.11.2012 roku zapraszam organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radłów.
Konsultacje będą prowadzone w dniach od 09.11.2012 r. do 16.11.2012 r., w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radłów w nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2012 r., ( decyduje data wpływu do Urzędu) lub przesłać na poniższy adres:

Urząd Gminy Radłów
Ul. Oleska 3
46-331 Radłów
Fax: 343599005
E-mail: ug@radlow.pl

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 16.11.2012 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:
Sylwia Kus
Referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych, promocji i komunikacji społecznej
Urząd Gminy Radłów
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Pok. Nr 5
Tel. 343599004 wew.26
s.kus@radlow.pl


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.11.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.11.2012. Wygasa 09.12.2012. Odsłon 729
Początek strony