Kadencja 2010/2014

 

ZBIÓR PRZEPISÓW GMINNYCH KADENCJA 2010/2014

Lp.

Delegacja ustawowa

Nr uchwały

Data

Tytuł aktu normatywnego

Nr Dz.Urz., w którym opublikowano chwałę

Data ogłoszenia

Data wejścia
w życie

1.

 

art.5,ust.1, art.5 ust.3 ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

14/III/2010

28.12.2010

 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr 5

poz.40

17.01.2011

01.02.2011

2.

art.6, ust.13 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

15/III/2010

28.12.2010

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzory deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Nr 5

poz. 41

17.01.2011

01.02.2011

3.

art.59, ust.2 i 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

16/III/2010

28.12.2010

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radłów lub jej jednostkom organizacyjnym

Nr 17

poz. 219

23.02.2011

10.03.2011

4.

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

18/III/2010

28.12.2010

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Nr 39

poz. 502

18.04.2011

03.05.2011

5.

art.28, ust.1 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

22/III/2010

28.12.2010

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

Nr 17

poz. 220

23.02.2011

10.03.2011

6.

art.4, ust. 1 i 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

32/V/2011

11.03.2011

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów

Nr 41

poz. 518

21.04.2011

06.05.2011

7.

 

37/VI/2011

20.04.2011

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2012 - 2016

Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym

 

 

8.

art.6ust.1,pkt.2 i 14 ust.5 i art.5c, pkt.1  ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty

38/VI/2011

20.04.2011

w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów

Nr 59

poz. 777

7.06.2011

22.06.2011

9.

art.30, ust.6 i ust.6a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta nauczyciela

46/VII/2011

29.06.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagrodzenia

Nr 81

poz. 1063

27.07.2011

11.08.2011

10.

 

47/VII/2011

29.06.2011

w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu na czas oznaczony do 3 lat

Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym

 

 

11.

art.21, ust.1, pkt.1 i ust.2 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego

50/VIII/2011

31.08.2011

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2012 - 2016

Nr 116

poz. 1389

14.10.2011

29.10.2011

12.

art.5, ust.1, art. 7 , ust.3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

60/X/2011

22.11.2011

w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr 137

poz.1666

08.12.2011

23.12.2011

13.

art.10, ust.1 i 2 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

61/X/2011

22.11.2011

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Nr 137

poz. 1667

08.12.2011

23.12.2011

14.

art.6, ust.13 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

62/X/2011

22.11.2011

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Nr 137

poz.1667

08.12.2011

23.12.2011

15.

art.6a, ust.11 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym

63/X/2011

22.11.2011

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego

Nr 137

poz. 1669

08.12.2011

23.12.2011

16.

art.6, ust.9 ustawy z 30.10.2002 r. o podatku leśnym

64/X/2011

22.11.2011

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego

Nr 137

poz.1670

08.12.2011

23.12.2011

17.

art.6, ust.3 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym

65/X/2011

22.11.2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok

Nr 137

poz.1671

08.12.2011

23.12.2011

18.

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

73/XI/2011

28.12.2011

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Rocznik 2012

poz. 416

 

20.03.2012

04.04.2012

19.

art.40,ust.2,pkt.4 i art. 41 ustawy z 8.03.1990 o samorządzie gminnym

78/XI/2011

28.12.2011

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radłów

Rocznik 2012

poz. 299

24.02.2012

10.03.2012

20.

art.6a,ust.11 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym

82/XII/2012

01.03.2012

w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny

Rocznik 2012

poz. 496

3.04.2012

18.04.2012

21.

art.6,ust.9 ustawy z 30.10.2002 r. o podatku leśnym

83/XII/2012

01.03.2012

w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny

Rocznik 2012

poz. 497

3.04.2012

18.04.2012

22.

art.50, ust.6 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

88/XIII/2012

11.04.2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/XXII/2004 Rady Gminy  w Radłowie z dnia 29.12.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Rocznik 2012

poz. 867

15.06.2012

30.06.2012

23.

art.4,ust.1,pkt.2, art.14,ust.5 i art.5c,pkt.1 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty

99/XIV/2012

20.06.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów

 

Rocznik 2012

poz. 1076

27.07.2012

11.08.2012

24.

art.57 § 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

102/XIV/2012

20.06.2012

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Rocznik 2012

poz. 969

6.07.2012

21.07.2012

25.

art.7, ust.3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

110/XV/2012

06.09.2012

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radłów

Rocznik 2012

poz. 1346

1.10.2012

16.10.2012

26.

art.12,ust.1 i 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

114/XV/2012

06.09.2012

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Radłów

Rocznik 2012

poz. 1347

1.10.2012

16.10.2012

27.

art.419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy

117/XVI/2012

25.10.2012

w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

Rocznik 2012

poz. 1596

16.11.2012

01.12.2012

28.

art.12 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy

118/XVI/2012

25.10.2012

w sprawie podziału Gminy Radłów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Rocznik 2012

poz. 1597

16.11.2012

01.12.1012

29.

art.5,ust.1 i art.7,ust.3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

124/XVII/2012

21.11.2012

w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Rocznik 2012

poz. 1873

14.12.2012

29.12.2012

30.

art.10,ust 1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

125/XVII/2012

21.11.2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Rocznik 2012

poz. 1874

14.12.2012

29.12.2012

31.

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

126/XVII/2012

21.11.2012

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawki tej opłaty

Rocznik 2013

poz.107

11.01.2013

29.01.2013

32.

art.61 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

127/XVII/2012

21.11.2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rocznik 2013

poz. 108

11.01.2013

29.01.2013

33.

Ustawa z dnia 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

128/XVII/2012

21.11.2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Rocznik 2013

poz. 109

11.01.2013

29.01.2013

34.

 

129/XVII/2012

21.11.2012

W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę na gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.01.2013
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.01.2013. Odsłon 378, Wersja 1drukuj
 
Początek strony