Wyniki wyboru ofert i udzielenia dotacji na rok 2018 - SPORT (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR 0050.266.2018 Wójta Gminy Radłów z dnia 20.02.2018 roku

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.     z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie Otwartego Konkursu Ofert z dnia 22.01.2018 r. na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, zarządzam co następuje:    

     § 1. Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w składzie:

1. Jolanta Leszcz – przewodnicząca

2. Sylwia Kus– sekretarz

3. Józefa Zawis - członek

4. Kornelia Karkos – członek

5. Jacek Wróbel – członek organizacji pozarządowej

z dnia 13 lutego 2018 roku, która oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty na dotacje z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych określonych w w/w ustawie dokonuję następującego wyboru ofert konkursowych na zadaniazakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu i udzielam dotacji poniżej wymienionym podmiotom:

Oferta NR 1 - Ludowego Zespołu Sportowego Kościeliska – dotacja w wysokości 23 500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki i turnieje”.Oferta NR 2 - Ludowego Zespołu Sportowego Wichrów- dotacja w wysokości      15 500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki i turnieje”.Oferta NR 3 - Ludowego Zespołu Sportowego w Ligocie Oleskiej– dotacja w wysokości 27 500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie sekcji piłki nożnej przez LZS Ligota Oleska”.Oferta NR 4 - Ludowego Zespołu Sportowego Radłów- dotacja w wysokości           11 500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej”.

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


powrót...
Informacja wytworzona przez S. Kus dnia 23.02.2018
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 23.02.2018. Wygasa 30.03.2018. Odsłon 8268
Początek strony