2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: IZPŚ.6220.3.2019, Z dnia: 16.10.2019
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADŁÓW o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 16.10.2019.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 16.10.2019 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.6.2018, Z dnia: 20.05.2019
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2081 z późn. zm.) Z A W I A D A M I A M Strony postepowania, że dnia 20.05.2019 została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Radłów oznaczoną znakiem: G.6220.1.2013 z dnia 03.12.2013r dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni bezściółkowej” w miejscowości Kościeliska na działce nr 431/15 ( po zmianie działka 1279) k.m. 31 obręb Kościeliska. Decyzja wraz z dokumentacja sprawy, w tym Raportem, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie z dnia 05.10.2018 roku Nr NZ.4315.29.21018.LŚ, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12.10.2018r Nr PO.ZZŚ.2.435.1.155.2018.JS i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.228.2018.AW z dnia 09 października 2018 roku są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do czwartku 7:30 -15:30, w piątek od 7:30 do 15:00.
Informacja wytworzona przez dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: IZPS.6220.1.2019, Z dnia: 30.04.2019
Decyzja umarzająca
Załączniki:
decyzja umarzajncca.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.6.2018, Z dnia: 21.02.2019
O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Radłów, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ) zawiadamia, że w dniu 20.09.2018 r. wpłynął wniosek Pana Tomasza Wieczorek, Kościeliska 117, 46 -331 Kościeliska o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Radłów z dnia 3 grudnia 2013 znak: G.6220.1.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni bezściółkowej” w miejscowości Kościeliska na działce nr 431/15 ( nr działki po zmianie 1279 ) podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Radłów z dnia 3 grudnia 2013 znak: G.6220.1.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni bezściółkowej” w miejscowości Kościeliska na działce nr 431/15 ( nr działki po zmianie 1279 ) Inwestor: Tomasz Wieczorek Kościeliska 17, 46-3331 Kościeliska Uwagi i wnioski w powyższej sprawie zainteresowani mogą składać w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości ( od 21 lutego 2019r. do 23 marca 2019r. ) w następujący sposób: - w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów; - ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 46-331 Radłów, I piętro, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do czwartku .7:30-15:30, w piątek od 7:30 do 15:00. - za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na adres e-mail: ug@radlow.pl Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radłów www.bip.radlow.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy Radłów i tablicy ogłoszeń Sołectwa Kościeliska.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.02.2019 , wersja 1
Początek strony