Wyniki otwartego konkursu ofert - sport (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2012

Wójta Gminy Radłów
z dnia 16.01.2012
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w  art. 3 ust. 3 ustawy.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Otwartego Konkursu Ofert z dnia 15.12.2011 r. na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w  art. 3 ust. 3 ustawy, zarządzam co następuje:    

     § 1. Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w składzie:

1. Grażyna Pilśniak - przewodnicząca

2. Sylwia Kus- sekretarz

3. Leszcz Jolanta - członek

4. Kornelia Karkos - członek

5. Jacek Wróbel - członek organizacji pozarządowej

z dnia 9 stycznia 2012 roku, która oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty na dotacje z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych określonych w w/w ustawie dokonuję następującego wyboru ofert konkursowych na zadania zakresu  upowszechnienia kultury fizycznej i sportu i udzielam dotacji poniżej wymienionym podmiotom:

1.      Oferta NR 1- Ludowego Zespołu Sportowego w Radłowie- dotacja w wysokości  15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej".

2.      Oferta NR 2- Ludowego Zespołu Sportowego Kościeliska - dotacja w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach sportowych".

3.      Oferta NR 3- Ludowego Zespołu Sportowego Ligota Oleska- dotacja w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie sekcji piłki nożnej".

4.      Oferta NR 4- Ludowego Zespołu Sportowego Wichrów- dotacja w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja rozgrywek sportowych".

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.01.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2012. Wygasa 16.02.2012. Odsłon 729
Początek strony