Dowody osobiste

 DOWODY OSOBISTE

Z dniem 1.01.2003 r. wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1.01.2001 r. w następujących terminach:

 • Wydanych w latach 1962-1972 od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

 • Wydanych w latach 1973 - 1980 od dnia 1.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

 • Wydanych w latach 1981 –1991 r. od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 r.

 • Wydanych w latach 1992- 1995 r. od dnia .01.2006 do dnia 31.12.2006 r

 • Wydanych w latach 1996 – 2000 r. od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 r.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga stawiennictwa wnioskodawcy.

Do wniosku dołącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 na 45 mm, dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. oraz odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku jeżeli osoby nie wstąpiły w związek małżeński lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

UWAGA

Odpisy aktów stanu cywilnego do dowodu osobistego są wydawane bezpłatnie

Kserokopie nie są dokumentami.

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych załatwia się w pok. 4 (parter).

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 • od ukończenia 18 roku życia

 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas nieoznaczony.

UWAGA

Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie (w ciągu 48 godzin) zgłosić w Referacie Spraw Obywatelskich.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

         Z opłaty za dowód osobisty zwolnieni są:

 • ubiegający się o zmianę dowodu osobistego z powody jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z dany zawartymi we wniosku

 • zobowiązani do wymiany z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości

 • którzy utracili dokument w wyniku klęski żywiołowej, ulicy, nr domu,

 • przebywający w domach opieki społecznej lub korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych

 • małoletni przebywający w domach dziecka.

 

Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.02.2007
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2007. Odsłon 518, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony