Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Biskupice

Została wybrana oferta firmy :
PHU LARIX Janusz Sowa, ul. Klonowa 11, 42 – 700 Lubliniec.

Cena brutto wybranej oferty wynosi :530.858,03 złotych ( słownie: pięćset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 03/100 złotych ).
Uzasadnienie: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż posiada najniższą cenę i uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.05.2007
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.05.2007. Wygasa 04.06.2007. Odsłon 428, Wersja 1
Początek strony