Remont budynku Urzędu Gminy w Radłowie (wygasły...)

Radłów: Remont budynku Urzędu Gminy w Radłowie

Numer ogłoszenia: 85298 - 2008; data zamieszczenia: 24.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Urzędu Gminy w Radłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Urzędu Gminy w Radłowie.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.Elewacja budynku i roboty zewnętrzne:
- odbicie starych tynków
- rozebranie schodów zewnętrznych wejściowych do budynku
- wykonanie nowych tynków na ścianach i na ościeżach na gładko
- częściowa wymiana parapetów
- wymiana krat okiennych
- malowanie elewacji farbą silikonową wraz z gruntowaniem podłoża /gruntowanie
podłoża obejmuje przedmiar robót w poz. 15/
- wykonanie cokołu z tynku żywicznego
- wymiana podbić dachowych z desek - gzyms
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami wejściowymi
/podest i stopnie z granitu, pochylnia z kostki, balustrada schodów i pochylni
z stali nierdzewnej/
- wykonanie chodnika przed budynkiem Urzędu Gminy z kostki brukowej

2.Remont klatki schodowej
- demontaż balustrady schodowej
- wykonanie podciągu z belek stalowych
- obłożenie schodów płytami granitowymi /stopnie wykonać z paskiem
antypoślizgowym/
- posadzki z płytek granitowych w odcieniu brązowym łącznie ze stopniami
- balustrada schodowa ze stali nierdzewnej
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi antywłamaniowe metalowe
o odporności ogniowej EI 30 o fakturze podobnej do okleiny drewnianej
- wstawienie okien
-wstawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej przeszklonej z szybami
bezpiecznymi
- wykonanie sufitów podwieszonych w hollu budynku
- szpachlowanie ścian
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi
- wykonanie tynków żywicznych na ścianach
- roboty remontowe instalacji c.o.
- roboty remontowe instalacji elektrycznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót oraz jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych )
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy:
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2) Zdolność techniczna:
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 23.04.2003r. do 24.04.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawca udzieli na wykonane roboty i zastosowane materiały 36 miesięcznej gwarancji.

Ocena dokonywana będzie metoda spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności ( wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
2) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3) Wykaz robót budowlanych (min 2) wykonanych okresie od 24.04.2003r. do 25.04.2008r.z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz zamawiających (odbiorców)wraz z potwierdzeniem przez nich ( na wykazie lub odrębnymi referencjami), że roboty te zostały wykonane należycie.
4) Kserokopią uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - Kierownik budowy
5) Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radlow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiajacego:
Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3
46 -331 Radłów.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2008 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat ( I piętro) ..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


DOKUMENTACJA PRZETARGU W ZAŁĄCZNIKACH
powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 24.04.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.04.2008. Wygasa 30.05.2008. Odsłon 509, Wersja 1
Początek strony