2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 36/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u36-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 38/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załączniki:
u38-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 37/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
Załączniki:
u37-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 39/IV/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2019 roku"
Załączniki:
u39-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 40/IV/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
u40-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 41/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u41-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 42/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Załączniki:
u42-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 43/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Załączniki:
u43-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 44/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/20/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 20/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
u44-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 25/V/2019, Z dnia: 14.02.2019, Zmieniana: IV/21/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
Załączniki:
u25-5-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 27/V/2019, Z dnia: 14.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
Załączniki:
u27-5-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 28/V/2019, Z dnia: 14.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
Załączniki:
u28-5-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 29/V/2019, Z dnia: 14.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
u29-5-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Zbigniew Nowak dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 30/V/2019, Z dnia: 14.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
u30-5-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Zbigniew Nowak dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 26/V/2019, Z dnia: 14.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 20/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
u26-5-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.02.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony