Ogłoszenie o konkursie (wygasły...)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów
2) Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3,
46-331 Radłów, osoba do kontaktu: Justyna Barcz, tel./fax: +34 359 90 04, +34 359 90 05, we-wnętrzny 35
3) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.2).
4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie i prace kon-kursowe: taki jak w pkt. I.2).
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Zakres konkursu
1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego: konkurs na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną dobudowy sali gimnastycznej do gimnazjum publicznego w Radłowie
1.2) Opis: konkurs otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektonicznej dobudowy sali gimnastycznej do gimnazjum publicznego w Radłowie z zagospodarowaniem przyległego te-renu.
1.3) Miejsce: Radłów, ul. Oleska 2a, działki nr 568/132, 360/133, 391/134 i 73.
1.4) Nomenklatura
1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00.-1 Usługi projektowania architekto-nicznego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINAN-SOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadają-cym przedmiotowi konkursu, zgodnie z wymogami ustawowymi,
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami),
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. udokumentują dysponowanie zespołem projektowym, w składzie którego znajduje się przynajmniej jedna oso-ba będąca członkiem Izby Architektów i posiadająca uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń.
e) z uczestnictwa w konkursie wyklucza się:
• osoby biorące udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu
• osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu
• Sędziów Sądu Konkursowego oraz Sekretarza Konkursu
• uczestników konkursu, w składzie których występuje autor lub współautor więcej niż jednej przy konkursowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1) Prace w sposób istotny niezgodne z Regulaminem Konkursu lub obowiązującymi przepisami nie zostaną zakwalifikowane do grupy "O" tj. podlegającej ocenie. Zakwalifikowanie projektu do grupy "O" tj. podlegającej ocenie równoznaczne jest ze spełnieniem kryteriów koniecznych - zgodność z istotnymi wymogami prawa i regulaminu konkursu.
2) Walory architektoniczno – urbanistyczne, w tym, w szczególności:
• właściwe wkomponowanie projektowanego obiektu w istniejący układ krajobrazowo – architektoniczny,
• właściwe rozwiązania funkcjonalne budynku,
• zasadność przyjętych rozwiązań technicznych
Waga kryterium – 80 %
3) Koszt realizacji obiektu według pracy konkursowej.
Waga kryterium – 10 %
4) Koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowej.
Waga kryterium – 10 %
IV.2) Informacje o charakterze administracyjnym
1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 11 sierpnia 2006r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Radłów, ul. Oleska 2, 46-331 Radłów, koszt Regulaminu: 30 zł
2) Termin składania prac konkursowych: 20 września 2006r. od godz. 8:00 do 15:00 w Urzę-dzie Gminy Radłów
SEKCJA V: NAGRODY
V.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone).
1) Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowa-nie kompletnej dokumentacji projektowej.
2) Nagrody pieniężne.
Organizator przyzna nagrody pieniężne autorom najlepszych prac w łącznej wysokości 7 000,- zł


powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
konkurs.pdf
Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 18.07.2006
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 18.07.2006. Wygasa 11.08.2006. Odsłon 1032, Wersja 2
Początek strony