Budowa chodnika dla pieszych i parkingu dla samochodów osobowych (wygasły...)

Radłów: Budowa chodnika dla pieszych i parkingu dla samochodów osobowych w Radłowie przy drodze powiatowej nr 1934 O

Numer ogłoszenia: 96352 - 2008; data zamieszczenia: 08.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika dla pieszych i parkingu dla samochodów osobowych w Radłowie przy drodze powiatowej nr 1934 O.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika dla pieszych i parkingu dla samochodów osobowych w Radłowie przy drodze powiatowej nr 1934 O która będzie wykonana w dwóch etapach.

Etap I:
Termin wykonania: od 23.06.2008r. do 30.09.2008r.
W etapie I zakres zamówienia obejmuje:
- wykonanie wykopów,
- montaż rur WIPRO,
- przewiert pod jezdnią z przeciągnięciem rury,
- wykonanie studni rewizyjnych,
- umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót (część I) oraz jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Etap II:
Termin wykonania : od marzec/kwiecień 2009r. do 31.05.2009r.
W etapie II zakres zamówienia obejmuje:
- założenie krawężników na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie chodników z kostki brukowej,
-wykonanie ścieku ulicznego i studzienek,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej jako poszerzenie jezdni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót (część II) oraz jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.05.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
· Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 4.000,00 zł
( słownie: cztery tysięce złotych )

Wadium w nosi się przed terminem składania ofert..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy:
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2) Zdolność techniczna:
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 30.04.2003r. do 30.04.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawca udzieli na wykonane roboty i zastosowane materiały 36 miesięcznej gwarancji.

Ocena dokonywana będzie metoda spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów
i oświadczeń
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności ( wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
2) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie od 24.04.2003r. do 25.04.2008r. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
4) Kserokopią uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - Kierownik budowy
5) Dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W siedzibie Zamawiajacego:
Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3
46 - 331 Radłów.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2008 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiajacego, pokój nr: Sekretariat (I piętro).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZIKACH PONIŻEJ /format WORD, ACROBAT READER/


powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.05.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.05.2008. Wygasa 20.06.2008. Odsłon 444, Wersja 1
Początek strony