Ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Radłów w celu ich ponownego wykorzystywania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów (bip.radlow.pl.pl);
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów (np. zamieszczona w serwisie internetowym (www.radlow.pl);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 •  informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 
Wniosek można złożyć w formie:  

 1. dokumentu papierowego - złożenie wniosku w sekretariacie UG Radłów w godzinach pracy urzędu - przesłanie wniosku listem poleconym na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów
 2. dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2014r., poz. 1114 z późn. zm.)


Wniosek składa się na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku zamieszczonym poniżej.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. O nierozpatrzeniu wniosku w powyższym terminie, zawiadamia się wnioskodawcę .
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia jego złożenia.

Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Gmina Radłów może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników danych;
 • koszty pracy dodatkowej;
 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, w określony sposób i w określonej formie.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłat.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej a także wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadomić o przyjęciu oferty albo złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.


W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji rozstrzyga się  o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.


W zakresie nieuregulowanym ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystanie informacji, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), z tym, że odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.


Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30.08.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j Dz.U. z 2016r., poz 718 z poźn. zm) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Zasady odpowiedzialności

Urząd Gminy Radłów nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępniane informacji przez podmioty powtórnie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.

WNIOSEK DO POBRANIA
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 20.10.2016
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.10.2016. Odsłon 246, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony