2010 decyzje

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: KB.III.7624–4/2010, Z dnia: 19.08.2010
ORZEKAM odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na: ,, Przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O ( DW 487 – Kolonia Biskupska – Radłów- Wichrów –gr. Woj. Śląskiego /Krzepice/ od km 4+ 697 do km 8 +755.” 1.Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , 2.Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 20.08.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.08.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–4/2010, Z dnia: 05.08.2010
POSTANAWIA odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego /Krzepice/) od km 4+697 do km 8 +755 w miejscowości Kolonia Biskupska i Radłów.
Załączniki:
p7624_4_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.08.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.08.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624 -2/2010, Z dnia: 22.06.2010
POSTANAWIA uznać że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników na wysokiej ściółce i dwóch silosów zbożowych BIN 100 WR na działkach nr 202/47, 184/45 k.m. 51 obręb Kościeliska obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na: jakość powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny.
Załączniki:
p_iii_7624-2-2010.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.06.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.06.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624-3/2010, Z dnia: 26.05.2010
ORZEKAM odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na: ,, Przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O ( DW487 – Kol. Biskupska – Radłów- Wichrów –gr. Woj. Śląskiego /Krzepice/ w miejscowości Kolonia Biskupska.” 1.Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , 2.Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja wytworzona przez dnia 31.05.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.05.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–3/2010, Z dnia: 20.04.2010
POSTANAWIA odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kol. Biskupska –Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego /Krzepice/) w miejscowości. Kolonia Biskupska.
Załączniki:
p_iii_7624_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.04.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.04.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–1/2010, Z dnia: 13.04.2010
POSTANAWIA uznać że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych na działkach nr 80;34 (zjazd z drogi): 378/216; 287/217 (oddziaływanie rotora); nr 121 (zjazd z drogi): 1062/212; 1063/212; 1064/212; 1065/212; 1066/212 (oddziaływanie rotora); 1069/213 (oddziaływanie rotora); 215 (zjazd z drogi); 22; 258/69 (oddziaływanie rotora); 495/224 (zjazd z drogi); 1115/184; 183 (oddziaływanie rotora); 182 (zjazd z drogi ); 15; 14; 211/216 (oddziaływanie rotora); 12 (oddziaływanie rotora); 258/24 (zjazd z drogi); 8; 242/78;13 (oddziaływanie rotora); 257/7 (oddziaływanie rotora); 248/79 (zjazd z drogi); 265/138; 273/138 (oddziaływanie rotora) 242/128 (oddziaływanie rotora); 152 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kościeliska, 90; 87 (oddziaływanie rotora); 166 (zjazd z drogi ); 69; 11( zjazd z drogi); 375/73; 276/78 (oddziaływanie rotora); 377/73 (oddziaływanie rotora);79 (zjazd z drogi); 166/3; 75/2 (zjazd z drogi); 182/3 położonych w obrębie miejscowości Ligota Oleska 49/17; 39/13 (zjazd z drogi); 43/15; 39/13 (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejskości Wolęcin, 1096/326; 1095/326 (zjazd z drogi); 1100/326; 681/354 (zjazd z drogi); 1176/375; 1184/383; 524/379 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Biskupice gmina Radłów obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody tj. przeprowadzenie obserwacji ptaków i nietoperzy przez okres jednego roku w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku nietoperzy nasłuchem należy objąć zarówno teren powierzchni planowanej farmy wiatrowej, jak i otoczenie ( teren w promieniu 1 km od granic powierzchni planowanej farmy).
Załączniki:
7624_1.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 18.04.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–8/2009, Z dnia: 10.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwóch stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych ( 2 x 3,0 MW) na działkach nr 1176/375; 1184/383 oraz 524/379 ( zjazd z drogi ) położonych w obrębie miejscowości Biskupice, gmina Radłów.
Załączniki:
7624_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–7/2009, Z dnia: 10.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwóch stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych ( 2 x 3,0 MW) na działkach nr 1096/326 i 1095/326 ( zjazd z drogi ) oraz 1100/326 i 681/354 ( zjazd z drogi ) położonych w obrębie miejscowości Biskupice, gmina Radłów.
Załączniki:
7624_7.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–9/2009, Z dnia: 10.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji kontenerowej pomiarowej i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej ( 1 x 3,0 MW) na działkach nr 49/17 oraz 39/13 ( zjazd z drogi ) położonej w obrębie miejscowości Wolęcin, gmina Radłów.
Załączniki:
7624_9.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624-10/2009, Z dnia: 10.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwóch stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz jednej elektrowni wiatrowej ( 1 x 3,0 MW) na działkach nr 265/138 i 273/138; 242/128 (oddziaływanie rotora ) oraz 152 ( zjazd z drogi ) położonej w obrębie miejscowości Kościeliska, gmina Radłów.
Załączniki:
7624_10.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–2/2009, Z dnia: 09.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowania Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych ( 3 x 3,0 MW) na działkach nr 90;87 (oddziaływanie rotora);166 ( zjazd z drogi); 69;11 (zjazd z drogi) oraz 375/73; 276/78; 377/73 (oddziaływanie rotora); 79 ( zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Ligota Oleska, gmina Radłów
Załączniki:
7624_2.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–3/2009, Z dnia: 09.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwóch stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych ( 2 x 3,0 MW) na działkach nr 1115/184;183 (oddziaływanie rotora);182 ( zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kościeliska, gmina Radłów.
Załączniki:
7624_3.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–4/2009, Z dnia: 09.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, czterech stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz czterech elektrowni wiatrowych ( 4 x 3,0 MW) na działkach nr 80; 34 (zjazd z drogi): 378/216; 287/217 (oddziaływanie rotora) 121 ( zjazd z drogi ): 1062/212; 1063/212; 1064/212; 1065/212; 1066/212 ( oddziaływanie rotora ); 1069/213 ( oddziaływanie rotora ): 215 ( zjazd z drogi ) oraz 22; 258/69 ( oddziaływanie rotora ): 495/224 ( zjazd z drogi ) położonych w obrębie miejscowości Kościeliska, gmina Radłów.
Załączniki:
7624_4.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–5/2009, Z dnia: 09.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych ( 3 x 3,0 MW) na działkach nr 166/3; 75/2 (zjazd z drogi): 182/3; 49/17 i 39/13 ( zjazd z drogi ), położonych w obrębie miejscowości Ligota Oleska oraz 43/15; 39/13 ( zjazd z drogi ) położonych w obrębie miejscowości Wolęcin, gmina Radłów.
Załączniki:
7624_5.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624–6/2009, Z dnia: 09.03.2010
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12.11.2009 firma WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław wystąpiła o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwóch stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych ( 2 x 3,0 MW) na działkach nr 15; 14 i 211/216: 12 (oddziaływanie rotora ): 258/24 ( zjazd z drogi ) oraz 8; 242/78 i 13; 257/7 (oddziaływanie rotora ); 248/79 (zjazd z drogi ) położonych w obrębie miejscowości Kościeliska, gmina Radłów.
Załączniki:
7624_6.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.03.2010 , wersja 1
Początek strony