Konkurs na realizację zadań publicznych 2012 (wygasły...)

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje Gminy Radłów w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Środki finansowe do wysokości 22 000 zł będą przekazane w formie dotacji.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Radłowie do dnia do dnia 12.07.2012 do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić tylko nazwę zadania.
Oferta powinna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a w szczególności określony powinien być:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
2. Termin i miejsce realizacji zadania.
3. Kalkulację kosztów realizacji zadania.
4. Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
5. Informację o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych, finansowych zapewniających wykonanie zadania.
6. Deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
7. Oferta winna być wypełniona zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób upoważniające do jego reprezentacji b) statut organizacji, W przypadku złożenia oferty spełniającej ww. warunki i stwierdzeniu możliwości realizacji zadania przez Oferenta zostanie zawarta umowa, która szczegółowo określi prawa i obowiązki stron.
Zadanie winno być wykonane w terminie do 31.08.2012 r.
Rozpatrzenie oferty nastąpi w dniu 13.07.2012 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Radłowie. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Radłów, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę wytyczne zawarte w kartach oceny formalnej i merytorycznej, stanowiących załącznik 1 i 2 do ogłoszenia.
Ogłoszenie zawierające informację o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.radlow.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Radłów na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w formie zarządzenia, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania publicznego. Do decyzji Wójta nie stosuje się trybu odwołania.
Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
Konkurs w tym zakresie jest ogłaszany po raz pierwszy.
Informacji w sprawie konkursu udziela: Sylwia Kus, pok. Nr 5, tel. 34/3599004 wew.26, e-mail: s.kus@radlow.pl

Zatwierdził :
Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

 


Załączniki:
Załącznik nr 1- karta oceny formalnej
Załącznik nr 2- karta oceny merytorycznej


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 21.06.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.06.2012. Wygasa 21.07.2012. Odsłon 729
Początek strony