Działalność gospodarcza

 

 CEIDG

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

 

 

 


 

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonej działalności należy zgłaszać na wniosku CEIDG-1. Dotyczy to zarówno nowych wpisów jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia oraz wykreślenia wpisu w CEIDG.

Zmiana zarejestrowanych danych firmy


W celu zgłoszenia zmiany we wpisie w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybierz pozycję 2. Następnie rubryki lub pola, które chcesz zmienić, wskazujesz zaznaczając znakiem „x” kwadrat po lewej stronie nazwy odpowiedniej rubryki lub pola.
Nie możesz zmieniać pól 03.3 (PESEL), 03.4 (NIP) oraz 03.5 (REGON). W polu 2 rubryki 01 podaj koniecznie datę powstania zmiany. Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2 (Rodzaj wniosku),  03.3 (Numer PESEL), 03.4 (Numer NIP), 03.5 (Numer REGON), 03.6 (Nazwisko), 03.7 (Pierwsze imię), 03.13 (Data urodzenia), 03.15 (oświadczenie), 07 (Nazwa skrócona), 13.1.2 (chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników).
Zgłoszeń dotyczących spółek cywilnych wspólnicy dokonują na wniosku o zmianę wpisu. W każdym przypadku przy nazwie rubryki 26 należy zaznaczyć kwadrat oznaczający zmianę. W przypadku przystąpienia do spółki cywilnej należy (po uzyskaniu REGON i NIP spółki) wypełnić pola: 26.1 (NIP spółki) oraz 26.2 (REGON spółki).
Pamiętaj: masz obowiązek wprowadzenia wszelkich zmian w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej


Możliwość zawieszenia działalności wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to ważne udogodnienie, gdy prowadzisz działalność sezonową lub z różnych względów czasowo nie możesz jej kontynuować. Dzięki zawieszeniu działalności nie musisz płacić składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy i składać deklaracji VAT.
Pamiętaj - zawiesić działalność gospodarczą możesz tylko wtedy, gdy nie zatrudniasz pracowników. Należy przez to rozumieć, że nie masz stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 
Wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Zawieszając działalność nie przestajesz być przedsiębiorcą. Nadal masz również obowiązek regulowania swoich zobowiązań, np. płacenia rat kredytów. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.
Jeżeli wykonujesz działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, możesz zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form. Jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Zawieszenie działalności spółki cywilnej jest jednak skuteczne tylko pod warunkiem, że zrobią to wszyscy wspólnicy.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.Natomiast w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, np. wykonywać remonty i konserwacje
2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa
6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej


Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że wypełniana podczas składania wniosku o zawieszenie informacja dotycząca przewidywanego okresu zawieszenia (pole 14.2) ma charakter jedynie informacyjny i nie ma mocy prawnej odwieszenia wpisu w podanym tam terminie. Jedynym skutecznym prawnie sposobem wznowienia wykonywania działalności jest złożenie wniosku CEIDG-1, w którym należy wypełnić pole 15. Data faktycznego wznowienia działalności może być inna niż wcześniej deklarowana we wniosku o zawieszenie.

 
Wyrejestrowanie z systemu CEIDG


Wniosek o wykreślenie działalności z rejestru składa się na tym samym formularzu CEIDG-1 oraz w taki sam sposób jak przy rejestracji lub zmianie danych. W tym celu w rubryce 01 trzeba jako rodzaj wniosku zaznaczyć pole 5 (wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG).
Poza tym należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1: rubryki i pola 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 13.1.2, 16 i 17.Pamiętaj, że masz obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.
Uwaga: jeśli korzystasz z możliwości opłacania składek ZUS na preferencyjnych warunkach, złożenie wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG spowoduje, iż utracisz prawo do tego udogodnienia. Aby zachować możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków należy zawiesić działalność gospodarczą. Jednak zawieszenie nie wstrzymuje biegu okresu 24 miesięcy.

Należy pamiętać, że wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej powoduje definitywne wykreślenie całego wpisu przedsiębiorcy i zakończenie działalności. Tak więc wykreślenie miejsca wykonywanej działalności, przedmiotu działalności, czy nawet formy prawnej działalności (spółki cywilnej) przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu działalności należy traktować jako zmianę we wpisie, a nie wykreślenie.

Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.02.2014
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2014. Odsłon 438, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony