Sprzedaż autobusu szkolnego (wygasły...)

Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

 

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Gmina Radłów - Urząd Gminy Radłów

ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

tel. 34 359 90 04 fax 34 359 90 05

e-mail: ug@radlow.pl

www.radlow.pl

 

  1. Przedmiot przetargu:

 

Autobus marki Jelcz L090M/S o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 2002

Data pierwszej rejestracji: 30 sierpnia 2002 r.

Nr rejestracyjny: OOL K700

Nr identyfikacyjny (VIN): SUJ 09010020000342

Dopuszczalna masa całkowita: 12.000 kg

Liczba miejsc: 43 + 1 miejsce na wózek inwalidzki

Kolor nadwozia: pomarańczowy

Pojemność/moc silnika: 4580 cm ³, 114 KW

Nr silnika: 0580158546P371

Najwyższy dopuszczalny nacisk osi: 80 KN

Rodzaj silnika: diesel

Rodzaj zapłonu silnika: samoczynny

Ilość cylindrów/ układ: sześć, rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 5 -biegowa

Stan licznika: 399.976 km

Badania techniczne ważne do: 06.08.2018 r.

Ogumienie: rozmiar 9.5 R17,5 marki Sava: przód Comet Plus 129/127 M bieżnik zużyty średnio w 50 % (2 szt.), tył Tamar Plus 129/127 M bieznik zużyty średnio w 50 % (4 szt.)

W wyposażeniu dodatkowym autobus posiada:

apteczkę, dwie gaśnice, komplet kluczy do kół, koło zapasowe, podnośnik hydrauliczny, podjazd szynowy dla wózków inwalidzkich, radio+wzmacniacz, szafkę na dokumenty.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest niegarażowany, widoczna korozja na oblachowaniu zewnętrznym, wykładzina tapicerska foteli zużyta.

 

  1. Tryb przetargu:

 

Przetarg pisemny nieograniczony.

 

  1. Cena wywoławcza:

 

7.125, 00 zł (słownie siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć zł 00/100).

5. Uczestnictwo w przetargu:

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

  1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 18 lipca 2018 r.

Oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,

2)      numer PESEL, REGON i NIP oferenta

3)      datę sporządzenia oferty,

4)      oferowaną cenę,

5)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszenia odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

6)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy stanowią załączniki do zarządzenia Wójta Gminy Radłów. Formularz można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej www.radlow.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na autobus szkolny” w sekretariacie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. do godziny 11:00.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość.

 

  1. Dokonanie wpłaty wadium w kwocie 700 zł ( słownie: siedemset złoty 00/100).

 

Wpłaty wadium w kwocie 700 zł należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Radłów: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/ Radłów nr 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006 z dopiskiem „Wadium – autobus szkolny” przed upływem terminu składania ofert (tj. najpóźniej w przeddzień terminu przetargu).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od daty dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia, wadium przepada na rzecz sprzedawcy (Gminy Radłów), a przetarg zostanie unieważniony.

 

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

 

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od wtorku 10.07.2018 r. do wtorku 17.07.2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 w Kluczborku - baza PKS ul. Byczyńska 120 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Kotek tel. 693 184 913

 

7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż autobusu bez podania przyczyny.

 

8. Inne informacje:

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów.

2. Autobus zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.

3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przeprowadzenia przetargu.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.

6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży autobusu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radłów pod nr tel. 34 359 90 04 wew. 21.

7. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Radłów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radłów.
powrót...
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 10.07.2018
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.07.2018. Wygasa 31.07.2018. Odsłon 8268
Wersja : 1 2 
Początek strony