2012 wnioski i obwieszczenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: G.6220.1.2012, Z dnia: 07.03.2012
Zawiadamiam że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 09.02.2012 r. przez Państwo Gabrielę i Rolanda Wiatr, Nowe Karmonki 76, 46-331 Radłów zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku warsztatowo – usługowo – handlowego z częściową zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie oraz rozbudowie o okręgową stację kontroli pojazdów” na działkach 697/20, 704/25 i 717/25 k.m.1 obręb Radłów.
Załączniki:
g6220112.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.03.2012 , wersja 1
Numer: KB.III.7624-1/2010, Z dnia: 17.04.2012
O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Radłów, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 31 grudnia 2009 r. wpłynął wniosek: WINPROJEKT Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, 88 – 100 Inowrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych na działkach nr 80;34 (zjazd z drogi): 378/216; 287/217 (oddziaływanie rotora); nr 121 (zjazd z drogi): 1062/212; 1063/212; 1064/212; 1065/212; 1066/212 (oddziaływanie rotora); 1069/213 (oddziaływanie rotora); 215 (zjazd z drogi); 22; 258/69 (oddziaływanie rotora); 495/224 (zjazd z drogi); 1115/184; 183 (oddziaływanie rotora); 182 (zjazd z drogi ); 15; 14; 211/216 (oddziaływanie rotora); 12(oddziaływanie rotora); 258/24 (zjazd z drogi); 8; 242/78;13 (oddziaływanie rotora); 257/7 (oddziaływanie rotora); 248/79 (zjazd z drogi); 265/138; 273/138 (oddziaływanie rotora) 242/128 (oddziaływanie rotora); 152 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kościeliska, 90; 87 (oddziaływanie rotora); 166 (zjazd z drogi ); 69; 11( zjazd z drogi); 375/73; 276/78 (oddziaływanie rotora); 377/73 (oddziaływanie rotora);79 (zjazd z drogi); 166/3; 75/2 (zjazd z drogi); 182/3 położonych w obrębie miejscowości Ligota Oleska 49/17; 39/13 (zjazd z drogi); 43/15; 39/13 (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejskości Wolęcin, 1096/326; 1095/326 (zjazd z drogi); 1100/326; 681/354 (zjazd z drogi); 1176/375; 1184/383; 524/379 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Biskupice gmina Radłów. Mając na uwadze postanowienie nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-036/1/10/ioc z dnia 2010-02-10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinię sanitarną nr NZ/MJ-4325-6/10 z dnia 2010-03-12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, z których wynika konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Radłów zaś organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie. Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 w Pokoju nr 5 oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres lub w siedzibie tutejszego urzędu w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. od 23 kwietnia 2012 roku do 14 maja 2012 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radłów. Zamieszczono: 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów www.bip.radlow.pl 3. Miejsce planowanej inwestycji: - sołectwo Kościeliska - sołectwa Ligota oleska - sołectwa Wolęcin - sołectwa Biskupice.
Załączniki:
obw17042012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.04.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.04.2012 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2012, Z dnia: 28.08.2012
Zawiadamiam, że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 27.08.2012 r. przez Firmę Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo-Mostowych, Roman Wewiór, ul. Wrzosowa 14, 46 – 300 Olesno zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice” na działkach 20, 171/29 km.6 i 23, 173/41 k.m.8 obręb Sternalice.
Załączniki:
g622022012_280812.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.09.2012 , wersja 1
Numer: KB.III.7624-1/2010, Z dnia: 21.12.2012
O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Radłów w dniu 21.12.2012r na wniosek firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dziewiętnastu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dziewiętnastu elektrowni wiatrowych
Załączniki:
skmbt_22312122112540.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.12.2012 , wersja 1
Początek strony