Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Sternalicach

Została wybrana oferta firmy :
Z.U.H. „ Bardorz” – Bardorz Alojzy, 46 -324 Kościeliska 56

Cena brutto wybranej oferty wynosi :516.208,85 złotych ( słownie: pięćset szesnaście tysięcy dwieście osiem złotych 85/100 złotych ).
Uzasadnienie: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż posiada najniższą cenę i uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

Od powyższej decyzji przysługuje Państwu odwołanie zgodnie z Działem VI Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie do udziału w następnych.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 17.05.2007
Opublikowana przez Edward Kała dnia 17.05.2007. Wygasa 10.06.2007. Odsłon 425, Wersja 1
Początek strony