Dodatki mieszkaniowe

Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatku mieszkaniowego powinny złożyć w Urzędzie Gminy Radłów, w pok. nr 7 u p. Agaty Ceglarz następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (formularz dostępny w urzędzie)
  • deklaracja o wysokości dochodów (formularz dostępny w urzędzie)
  • oraz do wglądu: zaświadczenia z pracy o dochodach, rachunek za prąd.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Za dochód uważa się również: zasiłki chorobowe, zasiłek rodzinny, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek stały z GOPS, pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych z PCPR, alimenty, pracę dorywczą, wynagrodzenie uczniowskie. Do dochodu nie wlicza się: dodatku dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z GOPS, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstwie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Każdy wniosek zostanie przeanalizowany pod względem kryteriów ustawowych i na tej podstawie wydawana jest decyzja.

Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 08.08.2006
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 08.08.2006. Odsłon 404, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony