Zarządzenie Wójta Gminy Radłów (wygasły...)

Zarządzenie Nr 0050.107.2012
Wójta Gminy Radłów
z dnia 8 listopada 2012

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4-8 uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 2 września w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 117, poz. 1280 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Poddaje się konsultacjom społecznym Program Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 09.11.2012
2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 16.11.2012
3) zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji - terytorium Gminy Radłów.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Radłów komunikatu o prowadzonych konsultacjach.
2. Udział w konsultacjach społecznych polegać będzie na wyrażeniu przez statutowe organy lub upoważnionych przedstawicieli zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych, stanowiska wobec projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, w jednej z następujących form:
1) opinii pozytywnej;
2) opinii negatywnej;
3) zgłoszenia uwag.
3. Opinie i uwagi należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Internetu na adres wskazany w komunikacie.

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Sylwia Kus- Referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych, promocji i komunikacji społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.11.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.11.2012. Wygasa 09.12.2012. Odsłon 729
Wersja : 1 2 3 
Początek strony