Wybór oferty (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR 0050.289.2018

Wójta Gminy Radłów z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci                 i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.        z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie Otwartego Konkursu Ofert z dnia 28.06.2018 r. na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, zarządzam co następuje:

     § 1. Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Jolanta Leszcz – przewodnicząca
  2. Sylwia Kus– sekretarz
  3. Jacek Wróbel- członek
  4. Kornelia Karkos- przedstawiciel organizacji pozarządowej

z dnia 23 lipca 2018 roku, która oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty na dotacje z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych określonych w w/w ustawie dokonuję wyboru oferty konkursowej i udzielam dotacji Stowarzyszeniu „…najlepiej pomóż…” z siedzibą w Radłowie w wysokości 28 000,00 zł na realizację zadania pn.. „Kolonia Edukacyjno- Motywacyjna”.

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


powrót...
Załączniki:
Zarządzenie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 26.07.2018
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 26.07.2018. Wygasa 31.08.2018. Odsłon 8268
Początek strony