Remont sal lekcyjnych PSP Sternalice (wygasły...)

Radłów: Remont sal lekcyjnych w budynku PSP Sternalice

Numer ogłoszenia: 89408 - 2008; data zamieszczenia: 29.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sal lekcyjnych w budynku PSP Sternalice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych w budynku PSP Sternalice
Zakres zamówienia obejmuje:
- zerwanie istniejących podłóg,
- wykonanie izolacji oraz posadzek,
- odbicie i wykonanie tynków wewnętrznych
- wymiana drzwi w salach lekcyjnych,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu,
- wykonanie sufitów z płyt kartonowo - gipsowych,
- położenie wykładzin w salach lekcyjnych,
- położenie płytek ceramicznych na korytarzu,
- malowanie sal lekcyjnych i korytarza.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej specyfikacji technicznej i przedmiarach robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.44.21.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawca udzieli na wykonane roboty i zastosowane materiały 18 miesięcznej gwarancji.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności ( wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
2) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Radłów
ul.Oleska 3
46 -331 Radłów.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2008 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat ( I piętro ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZIKACH PONIŻEJ /format WORD, ACROBAT READER/

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.04.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.04.2008. Wygasa 20.06.2008. Odsłon 479, Wersja 1
Początek strony