Rozbudowa i modernizacja centrum rekreacyjno - turystycznego - sportowego w Ligocie Oleskiej (wygasły...)

Radłów: Rozbudowa i modernizacja centrum rekreacyjno - turystycznego - sportowego w Ligocie Oleskiej
Numer ogłoszenia: 54640 - 2010; data zamieszczenia: 01.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja centrum rekreacyjno - turystycznego - sportowego w Ligocie Oleskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja centrum rekreacyjno - turystycznego - sportowego w Ligocie Oleskiej polegająca na: - mechanicznej ścince 3 szt. drzew, - mechanicznym karczowaniu krzaków, - usunięciu wraz z przemieszczeniem warstwy humusu o grubości do 15 cm, - wykonaniu koryta pod boisko do piłki ręcznej oraz pod chodnik dla pieszych wraz z robotami ziemnymi, - wykonaniu ręcznego wykopu pod kanał i studnie przy budowie parkingu dla samochodów osobowych, - ręcznym plantowaniu i obsianiu boiska do piłki nożnej trawą, - ułożeniu obrzeża betonowego 30 cm x 8 cm na ławie betonowej przy boisku do piłki ręcznej, - wykonaniu warstwy odsączającej o gr. 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm na boisku do piłki ręcznej, - wykonaniu nawierzchni boiska do piłki ręcznej z wylewnej mieszaniny poliuretanu i kauczuku o gr. 6- 8 mm, ( projektowana i zalecana nie mniejsza niż 8 mm ) - wykonaniu ogrodzenia z siatki stalowej o wysokości 5 mb wraz z podmurówką i cokołem dla zabezpieczenia boisk do piłki ręcznej i nożnej, - ustawieniu bramek do piłki ręcznej, - ustawieniu bramek do piłki nożnej, - ustawieniu bramek i stojaków do koszykówki, - wykonaniu chodnika dla pieszych wzdłuż boisk wraz z ułożeniem obrzeży betonowych 30 cm x 8 cm i podbudową z kruszywa łamanego o gr 10 cm, - ułożeniu kanału z rur betonowych WIPRO o średnicy 40 cm pod parkingiem dla samochodów osobowych, - wykonaniu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm oraz studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, - wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych z kostki betonowej o gr. 8 cm łącznie z ustawieniem krawężników 15 cm x 30 cm na ławie betonowej oraz wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego o gr. 20 cm.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.21.22.21-1, 45.23.24.52-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu: 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych )
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 , Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie w formie wykazu robót budowlanych potwierdzające iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od lutego 2005 r. do lutego 2010 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje ). W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający. Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającej Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3 pokój nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3 I Piętro pkój Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w załącznikach (format PDF)Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
PROJEKT
PRZEDMIAR
SIWZ
SPECYFIKACJA
ZAŁĄCZNIK NR1
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 01.03.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.03.2010. Wygasa 01.04.2010. Odsłon 1144, Wersja 1