2020

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: IZPŚ.6220.1.2020, Z dnia: 04.03.2020
IZPŚ.6220.1.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 439, 440 w miejscowości Kościeliska”.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.1.2020, Z dnia: 17.07.2020
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Wójt Gminy Radłów zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 439, 440 w miejscowości Kościeliska”. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Jednocześnie informuję, że: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.77.2020.IOC z dnia 23 marca 2020 roku wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem nr PO.ZZŚ.2.435.93m.2020.AC z dnia 6 kwietnia 2020 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej nr NZ.4315.13.2020.LŚ z dnia 19 marca 2020 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów (poniedziałek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:00-15:00 ) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów na stronie www.bip.radlow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów i tablicy ogłoszeń sołectwa Wichrów. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załączniki:
obwieszczenie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 17.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 17.07.2020 , wersja 2
Numer: IZPŚ.6220.2.2020, Z dnia: 04.03.2020
IZPŚ.6220.2.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 926, 927, 928, 929, 931 w miejscowości Radłów”
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.2.2020, Z dnia: 29.07.2020
Radłów, dnia 27.07.2020 roku IZPŚ.6220.2.2020 OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Wójt Gminy Radłów zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 926, 927, 928, 929, 931 w miejscowości Radłów” Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Jednocześnie informuję, że: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.76.2020.IOC z dnia 20 marca 2020 roku wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem nr PO.ZZŚ.5.435.152m.2020.MK z dnia 23 kwietnia 2020 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej nr NZ.4315.12.2020.LŚ z dnia 18 marca 2020 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów (poniedziałek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:00-15:00 ) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów na stronie www.bip.radlow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów i tablicy ogłoszeń sołectwa Wichrów. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 29.07.2020 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.3.2019, Z dnia: 30.04.2020
IZPŚ.6220.3.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADŁÓW o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późń. zm. ) Wójt Gminy Radłów podaje do publicznej wiadomości, co następuje: 1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2. Na wniosek Pani Patrycji Klimont reprezentującej KBAK Sp.zo.o S.k. 42 – 700 Lubliniec, ul. Zwycięstwa 2 w dniu 08.10.2019r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno” o powierzchni ok. 35 ha, na terenie fragmentów działek o nr ewidencyjnych - pole A obejmującego działki nr ewid. 1016, 1017, 1018, 1019, - pole B obejmującego działki nr ewid. 1031, 1030, 1016, 1017, 1018, Jednostka ewidencyjna Radłów, obręb ewidencyjny 160805_2.0003 Biskupice położonych na terenie Nadleśnictwa Olesno”. 3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Radłów. 4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, który wydał opinię sanitarną nr NZ.4315.47.2019.LŚ z dnia 15.11.2019r - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu który wydał Postanowienie nr WOOŚ.4221.58.2019.ES.3 z dnia 05.2020r -Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu który wydał Postanowienie nr PO.RZŚ.436.98.2019.BJ z dnia 18.12.2019r. 5. Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3 w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, biuro nr 7 oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 6. Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres zam@radlow.pl lub w siedzibie tutejszego urzędu, w terminie od 04 maja 2020r. do 12 czerwca 2020r. UWAGA !!! Jednocześnie informuję że zgodnie a art. 15 zzs ust.1 punkt 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r poz. 568 ) w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 7. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radłów.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.3.2020, Z dnia: 25.03.2020
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1943 O ( DW487 – Kol. Biskupska – Radłów -Wichrów -gr. woj. śląskiego/Krzepice/) w miejscowości Wichrów gm. Radłów”.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2020 , wersja 3
Numer: IZPŚ.6220.3.2020, Z dnia: 06.07.2020
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1943 O ( DW487 – Kol. Biskupska – Radłów -Wichrów -gr. woj. śląskiego/Krzepice/) w miejscowości Wichrów gm. Radłów”.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 06.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 06.07.2020 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.7.2020, Z dnia: 10.07.2020
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256, z późniejszymi zmianami, dalej k.p.a.), art. 73 ust.1 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronne, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018r. poz.2081 ze zm. dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a w związku z art.74 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania że na wniosek z dnia 22.06.2020r. pełnomocnika Pana Romana Wewiór działającego w imieniu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów, zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, I piętro, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30 i w piątek od 7:00 do 15:00. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, biuro nr 7. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektorem Regionalnym Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Sieradzu i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a sprawa zostanie załatwiona w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działania przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów, 46 – 331 Radłów, ul. Oleska 3, tablicy ogłoszeń sołectwa Radłów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów – www.bip.radlow.pl . Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Załączniki:
obwieszczenie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 10.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 10.07.2020 , wersja 2
Numer: OŚZP.6220.3.2020, Z dnia: 17.04.2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O ( Radłów -Żytniów-DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów"
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: OŚZP.6220.3.2020, Z dnia: 02.07.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O ( Radłów -Żytniów-DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów"
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 02.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 02.07.2020 , wersja 1
Numer: OŚZP.6220.3.2020, Z dnia: 20.07.2020
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O ( Radłów - Zytniów -DK 42) w miejscowości Radłów, Psurów, Żytniów"
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 20.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 20.07.2020 , wersja 2
Początek strony