Budowa drogi dojazdowej (wygasły...)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.radlow.pl

Radłów: Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych położonych na terenie byłego PGR w miejscowości Psurów
Numer ogłoszenia: 191536 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych położonych na terenie byłego PGR w miejscowości Psurów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych położonych na terenie byłego PGR w miejscowości Psurów, gmina Radłów. Długość budowanej drogi wynosi ok.190,0 m z włączeniem się do drogi powiatowej relacji Radłów - Żytniów. Budowa drogi polega na: - korytowanie drogi, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości łącznej 25 cm ( kruszywo łamane naturalne bazaltowe lub granitowe), - warstwy wiążącej mineralno bitumicznno grysowej o grubości 4 cm, - warstwy ścieralnej mineralno bitumiczno grysowej o grubości 3 cm, - wykonanie zjazdów sztuk 3, - ustawienie znaków pionowych szt.3, - wykonanie przepustu rurowego rurami betonowymi Ø 400 mm z ścianami czołowymi długości 9 m, - montaż słupa oświetleniowego, - montaż przewodów do opraw oświetleniowych, - ułożenie kabli, - montaż opraw oświetleniowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.06.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.06.2012. Wygasa 06.07.2012. Odsłon 449, Wersja 1
Początek strony