Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 (wygasły...)

Radłów, dnia 20.12.2012 r.

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
I. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Realizacją zadania winny być objęte osoby z terenu gminy Radłów.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2013 na realizację przedmiotowego zadania wynosi 42 000,00 zł . Gmina Radłów zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy Radłów w roku 2013 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa sie zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 2. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania statutowe zgodne z przedmiotem konkursu.
3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
4. Oferent lub oferenci wyłonieni przez Wójta Gminy Radłów w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację na podstawie pisemnej umowy o powierzenie realizacji zadania. Umowę wraz z załącznikami ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem (zgodnie z wpisem w KRS - jeśli dany podmiot podlega rejestracji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta).
5. Wójt Gminy Radłów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta . 6. Dotacje będą udzielane na zadania realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 roku.
IV. Termin i warunki realizacji zadania: 1.Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem a Oferentem. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku Wójt Gminy Radłów, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności w zakresie stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
V. Termin składania ofert: 1.Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć: na formularzu , którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25) w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia , tj. do dnia 11 stycznia 2013 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego- Urząd Gminy Radłów - sekretariat lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radłów. 46-331 Radłów, ul. Oleska 3. O zachowaniu terminu na złożenie oferty decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Radłów. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w rozporządzeniu, niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do konkursu. 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę i adres podmiotu oraz nazwę zadania określonego w konkursie. 3. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób działających w imieniu oferenta do reprezentacji b) statut organizacji, c) oświadczenie Oferenta, ze nie zalega z podatkami i opłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ( wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia) 4. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
5. Oferent składa ofertę w jednym egzemplarzu z kompletem załączników dotyczących tego samego projektu.
6. Dopuszcza się uzupełnienie oferty, która została złożona w stanie niekompletnym w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi 11 stycznia 2012 roku o godzinie 10.00 - Sala narad - parter Urzędu Gminy. 2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Radłów, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę wytyczne zawarte w kartach oceny formalnej i merytorycznej, stanowiących załącznik 3 i 4 do ogłoszenia. 3. Ogłoszenie zawierające informację o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.radlow.pl 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
5. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Radłów na podstawie protokołu komisji konkursowej, w formie zarządzenia, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania publicznego. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
VII. Informacja o wspieraniu przez Wójta Gminy Radłów zadań publicznych objętych konkursem w formie dotacji przekazanych na rzecz organizacji pozarządowych.

Lp.

Zadanie

W roku 2013

W roku 2012

W roku 2011

1.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W WIEKU EMERYTALNYM

42.000

42.000

43.000

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Sylwia Kus, pok. Nr 5, tel. 34/3599004 wew.26, e-mail: s.kus@radlow.pl

                                                                                

                                                                                  Zatwierdził :

                                                                                           Wójt Gminy Radłów

 

 


Załączniki:
Załącznik nr 1- wzór oferty
Załącznik nr 2- oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 3- karta oceny formalnej
Załącznik nr 4- karta oceny merytorycznej


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 20.12.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.12.2012. Wygasa 20.01.2013. Odsłon 729
Początek strony