Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice. (wygasły...)

Radłów: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice
Numer ogłoszenia: 109147 - 2008; data zamieszczenia: 23.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice (Sternalice - Wichrów) na działkach o nr 20 k.m. 7 i 24 wg map o godłach 511.141.122, 511.141.124, 511.141.172 i 511.141.174. W wyniku budowy ma powstać droga
o nawierzchni bitumicznej, z jezdnią o szerokości 3,5m z mijankami o szerokości 5,00m., projektowana powierzchnia jezdni łącznie z poszerzeniami wynosi 6.982,7 m 2 .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
· Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 10.000,00 zł
(dziesięć tysięcy złotych)
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy:
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2) Zdolność techniczna:
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 23.05.2003r. do 23.05.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawca udzieli na wykonane roboty i zastosowane materiały 36 miesięcznej gwarancji.

Ocena dokonywana będzie metoda spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności ( wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
2) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3) Wykaz robót budowlanych potwierdzający że w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 23.05.2003r. do 23.05.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
4) Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i kserokopią zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - Kierownik budowy
5) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3
46 - 331 Radłów.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2008 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr:
Sekretariat ( I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja dofinansowana z WFOGR w Opolu


SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZIKACH PONIŻEJ /format WORD, ACROBAT READER/

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 23.05.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.05.2008. Wygasa 30.06.2008. Odsłon 511, Wersja 1
Początek strony