Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Biskupska (wygasły...)

Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi wewnętrznej w miesjcowości Kolonia Biskupska"
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Radłowie, pok. nr 7 w godz. 7.30-15.30.
W przetargu nie przewidziano możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Opis przemiotu zamówienia zawiera projekt budowlany (możliwość wglądu) oraz przedmiar robót.
Miejsce realizacji zamówienia: Kolonia Biskupska, gmina Radłów
Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2006r.
W przetargu mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które spełniają ustawowe warunki.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000 zł, w sposób zgodny z ustawą.
Kryteria oceny ofert: cena - 100%
Miejsce i termin składania ofert: sekretariat, do godz. 9.00 15.03.2006
Terminzwiązania ofertą: 30 dni
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 03.03.2006
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 03.03.2006. Wygasa 15.03.2006. Odsłon 420, Wersja 1
Początek strony