Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Radłów (wygasły...)

Radłów: Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Radłów na tablice informacyjne zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim

Numer ogłoszenia: 140229 - 2008; data zamieszczenia: 25.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Radłów na tablice informacyjne zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana na terenie Gminy Radłów tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na nowe tablice z dodatkową nazwą miejscowości w języku niemieckim.
Znaki winne być wykonane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220, poz.2181 z 2003r z póżn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym ( Dz. U. Nr 157, poz.1320 z 2005r.),
na foli odblaskowej z blachy ocynkowanej wraz z uchwytami i słupkami w następujących ilościach:
1. Miejscowość Biskupice - Bischdorf; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
2. Miejscowość Kolonia Biskupska - Friedrichswille; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
3. Miejscowość Kościeliska - Kostellitz; 4 znaków składających się z:
a) 2 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 2 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
4.Miejscowość Ligota Oleska - Ellguth; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
5. Miejscowość Nowe Karmonki - Neu Karmunkau ; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
6. Miejscowość Psurów - Psurow ; 4 znaków składających się z:
a) 2 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 2 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
7. Miejscowość Radłów - Radlau ; 10 znaków składających się z:
a) 5 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 5 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
8. Miejscowość Stare Karmonki - Alt Karmunkau ; 4 znaków składających się z:
a) 2 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 2 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
9. Miejscowość Sternalice - Sternalitz ; 5 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 2 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
10. Miejscowość Wichrów - Wichrau; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
11.Miejscowość Wolęcin - Wollentschin; 2 znaków składających się z:
a) 1 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 1 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.
12. Miejscowość Biskupskie Drogi - Strassenkrug; 8 znaków składających się z:
a) 4 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim,
b) 4 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i języku niemieckim.

Komplet składa się ze znaku drogowego typu E- 17a lub E - 18a, dwóch słupków i uchwytów.

Montaż - polega na wykonaniu wykopów pod słupki o odpowiedniej głębokości, a następnie wypełnienie betonem wykopów z osadzonymi słupkami. Kolejnym etapem jest montaż samych tablic na słupkach za pomocą uchwytów do tego celu przeznaczonych.

Łączna ilość zamawianych kompletnych znaków wynosi: 67 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.52.74.20-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.09.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
· Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 1.500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych )
Wadium w nosi się przed terminem składania ofert..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy:
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Wykonawca udzieli na wykonane roboty i zastosowane materiały 36 miesięcznej gwarancji.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności ( wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
2) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3
46 - 331 Radłów.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2008 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3
46 - 331 Radłów
pokój nr: Sekretariat ( I piętro ).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dotacja z MSWiA

SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZIKACH PONIŻEJ /format ACROBAT READER/
powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 25.06.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.06.2008. Wygasa 30.07.2008. Odsłon 471, Wersja 1
Początek strony