infrastruktura techniczna

Wodociągi, ujęcia wody Gmina Radłów jest prawie w całości zwodociągowana. Zrealizowano już tutaj ponad 70 km sieci wodociągowych i ponad 26 km przyłączy dla blisko 1000 gospodarstw domowych. Średnie roczne zużycie wody wynosi ok. 118,6 dam, tj. 25,1 m3 na jednego mieszkańca. Źródłami zasilania są trzy studnie głębinowe oraz jedna studnia głębinowa rezerwowa. Ujęcia wody znajdują się w Biskupicach i Sternalicach.

Kanalizacja sanitarna W Gminie Radłów funkcjonuje jedna mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków "OBRA" o przepustowości 200m3/dobę. Sieć kanalizacji sanitarnej to długość 1,6km i 1,2 km przyłączy do 146 gospodarstw domowych w miejscowości Sternalice. Obecnie trwają prace przygotowawcze do kolejnych inwestycji kanalizacyjnych. Gmina Radłów jest członkiem Związku Gmin "Źródeł Prosny", którego głównym celem jest budowa infrastruktury kanalizacyjnej. W ramach tego projektu miałyby zostać skanalizowane miejscowości Biskupice oraz Kościeliska. Gotowy jest także projekt skanalizowania wsi Psurów i Ligota Oleska - obecnie trwają zabiegi mające na celu pozyskać fundusze na ten cel.

Elektroenergetyka Teren gminy zasilany jest poprzez sieć napowietrzną średniego i niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej zapewniona jest dla wszystkich odbiorców w wystarczającym zakresie. Przez obszar gminy przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 400KV. Jest to linia przesyłowa o znaczeniu regionalnym i nie służy bezpośrednio zasilaniu terenu.

Telekomunikacja W 1998 r. zakończono inwestycję pod nazwą "Telefonizacja Gminy Radłów" w systemie ALCATEL. Na ternie gminy TPS.A. ustaliła lokalizację masztów dla montażu anten cyfrowego systemu dostępu radiowego. Dziś liczba abonentów sięga blisko 1000. Poza tym w Biskupicach znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej, która zapewnia dostęp do tej drogi komunikacji.

Drogi Na terenie gminy 25% dróg gminnych jest w dobrym stanie technicznym o nawierzchni asfaltowej pozostałe drogi wymagają modernizacji. Działanie to stało się głównym celem obecnej kadencji samorządu. W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji drogowych, wspieranych z zewnętrznych funduszy, m.in. FOGR oraz SAPARD.

 

Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 27.10.2005 11:50
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 27.10.2005 11:50. Odsłon 819, Wersja 1